Obsah on line kurzu

Personalistika pre prax vo firme


1. Pracovnoprávne vzťahy
* Predzmluvné vzťahy
2. Vznik, zmena, priebeh a skončenie pracovnoprávnych pomerov
* Pracovná zdravotná služba a lekárske prehliadky
- kto musí spolupracovať s PZS,
- vstupné, preventívne a výstupné lekárske prehliadky,
- každoročné povinnosti zamestnávateľa voči úradu verejného zdravotníctva,
- osobná a personálna zložka zamestnanca (prihlášky do povinných inštitúcií)
* Pracovná zmluva
- ako uzatvoriť platný pracovný pomer,
- povinné náležitosti pracovnoprávnych vzťahov,
* Pracovný pomer na dobu určitú
* Povinnosti voči inštitúciám pri vzniku PP a s tým súvisiace termíny
* Skončenie pracovného pomeru

- kedy hrozí neplatné skončenie pracovného pomeru,
- povinné náležitosti pri skončení PP (doklady pre zamestnanca pri skončení, odhlášky z inštitúcií)
* Zákaz výpovede
* Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

- podstata a účel dohôd,
- rozdiel medzi jednotlivými typmi dohôd,
- spôsoby uzatvárania a ukončenia prác na dohody
* Povinnosti voči inštitúciám pri skončení PP a s tým súvisiace termíny
3. Pracovná disciplína
* Pracovný čas a jeho rozvrhnutie
* Odpočinok a prestávky v práci
* Evidencia dochádzky
* Prekážky v práci a dovolenka = administratíva a povinnosti