Rozsah - obsahová náplň online školenia
DOHODY a všetko čo o nich potrebujeme vedieť


1.   Základné pracovnoprávne vzťahy vykonávané mimo hlavného pracovného pomeru v zmysle ZP
    
  - závislá práca

     - definícia jednotlivých typov

2.   Účastníci pracovnoprávnych vzťahov 

     - zamestnávateľ,

     - zamestnanec,
     - neplnoletí zamestnanci,
     - výnimky z detskej práce.

3.   Dohody o prácach vykonávaných mimo PP

     - typy dohôd,

4.   Pracovná disciplína

5.   Evidencia (§99 ZP) - dochádzka, pracovný čas, podklad k výpočte mzdy

6.   Odpočinok a prestávky v práci

7. Prekážky v práci (§§ 136 - 144 ZP)

8. Zodpovednosti za škodu (ZP § 177 - § 222)

    - zodpovednosť za škodu na strane zamestnávateľa,
    - zodpovednosť za škodu na strane zamestnanca,
    - všeobecná hmotná zodpovednosť,
    - osobitná hmotná zodpovednosť,
    - dohoda o hmotnej zodpovednosti

9. Dohoda o vykonaní práce
    - definícia dohody,
    - rozsah dohody,
    - obsah dohody,
    - spôsob odmeňovania pri tomto type dohody,
    - možnosť ukončenia tohto typu dohody.

10. Dohoda o pracovnej činnosti
    - definícia dohody,
    - rozsah dohody,
    - obsah dohody,
    - spôsob odmeňovania pri tomto type dohody,
    - možnosť ukončenia tohto typu dohody.

11. Dohoda o brigádnickej práci študenta
    - definícia dohody,
    - rozsah dohody,
    - obsah dohody,
    - spôsob odmeňovania pri tomto type dohody,
    - možnosť ukončenia tohto typu dohody.

12. Príplatky za práce vykonávané na základe dohôd

13. Zdravotné poistenie pri vzniku prác na dohody

14. Sociálne poistenie pri vzniku prác na dohody

15. Odvody z jednotlivých typov dohôd s dôchodkovým poistením
    - pravidelný príjem,
    - nepravidelný príjem.

16. Preddavky na daň z príjmov na dohody
    - nezdaniteľná časť základu dane,
    - daňové bonusy na deti
    - zhrnutie súvisiacich termínov.