Zrušenie odvodovej výnimky od 1. marca 2022

07.02.2022

MaVe Lines, s.r.o. - Marta Weberová


ZRUŠENIE ODVODOVEJ VÝNIMKY PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH


V zákone o sociálnom poistení (a rovnako aj v zákone o zdravotnom poistení) sa ruší tzv. odvodová výnimka, ktorá sa týkala zamestnancov, predtým dlhodobo nezamestnaných.Zrušenie tejto odvodovej výnimky je účinné od 1. marca 2022!

V ZP to bol dvoj kód zamestnanca 2 + 1W
V SP typ zamestnanca 14 - 18

Takto uzatvorené pracovné zmluvy do 28.2.2022 však sa ukončia až po období v nich dohodnutom a v režime s odvodovou úľavou.

Pripomeňme si, že odvodová výnimka sa zaviedla od 1. novembra 2013, s cieľom zvýhodniť pri zamestnávaní osoby, ktoré si dlhší čas nevedia nájsť prácu. V ostatnom období ju však využívalo rádovo len desiatky zamestnancov na území celej SR.

Podstata výnimky spočívala v tom, že ak zamestnávateľ zamestnal v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere osobu, ktorá bola nepretržite najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce (pri trvalom pobyte takejto osoby v niektorom z najmenej rozvinutých okresov stačilo 6 mesiacov), tak takýto zamestnanec nebol po dobu 12 kalendárnych mesiacov poistený na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Bol poistený len na úrazové poistenie a v rámci garančného poistenia zamestnávateľa.

Znamená to, že ani on, ani zamestnávateľ neplatili po túto dobu odvody do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie, na starobné a invalidné poistenie, na poistenie v nezamestnanosti ani do rezervného fondu. Zamestnávateľ platil len úrazové a garančné poistenie. Pre zamestnanca to znamenalo vyšší čistý príjem, pre zamestnávateľa nižšie celkové náklady ceny jeho práce.

Takýto zamestnanec však nemal počas tejto doby nárok na nemocenské dávky (nemocenské, ošetrovné, tehotenské, materské), po strate zamestnania mal sťažený prístup k dávke v nezamestnanosti a najmä - takto odpracovaná doba sa mu nezapočítala do budúcich nárokov na dôchodok (starobný, prípadne invalidný). Mal nárok len na dávky z úrazového poistenia (pri pracovnom úraze) a z garančného poistenia (pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa).

Pri práceneschopnosti mal takýto zamestnanec nárok na vyplatenie náhrady príjmu od zamestnávateľa počas prvých 10 kalendárnych dní trvania práceneschopnosti. V zákone č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca sa samozrejme ruší i táto výnimka. Ak by sa stalo, že by zamestnávateľ vyplácal takémuto zamestnancovi náhradu príjmu ešte na konci roka 2021, a obdobie prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti trvá aj 28.2.2022, nárok na náhradu príjmu zostáva zamestnancovi zachovaný aj po 28.2.2022.

Pokiaľ ide o zdravotné poistenie, zamestnávateľ takéhoto zamestnanca síce prihlasoval (špecifickým spôsobom) do zdravotnej poisťovne ako svojho zamestnanca, avšak počas 12 kalendárnych mesiacov ani zamestnávateľ ani zamestnanec poistné na zdravotné poistenie neplatili, poistné platil štát.