ZMENY V OPATRENIACH „PRVÁ POMOC ++“

04.02.2021

Obdobie, za ktoré sa budú príspevky poskytovať sa predlžuje do 30.6.2021. Žiadať o príspevky podľa zmenených podmienok bude možné po zverejnení žiadostí a výkazov, tie majú byť zverejnené v týždni od 8.2.2021Za mesiace od januára 2021 možno čerpať príspevky na opatrenia 1,3A,3B na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr 1.2.2021 (za december 2020 len na zamestnancov, ktorí nastúpili najneskôr 2.9.2020). Žiadateľom o príspevok (1 až 4) za mesiace od 1/2021 môže byť subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr od 1.2.2021.

Zmeny za mesiace od februára 2021V opatreniach 2 a 3B sa zvyšujú paušálne sumy príspevkov za mesiace od februára 2021 závislosti od poklesu tržieb :

Pokles 20-29,99 % : 330 € (do 1/2021 270 €)

Pokles 30-39,99 % : 420 € (do 1/2021 270 €)

Pokles 40-49,99 % : 510 € (do 1/2021 450 €)

Pokles 50-59,99 % : 600 € (do 1/2021 450 €)

Pokles 60-69,99 % : 690 € (do 1/2021 630 €)

Pokles 70-79,99 % : 780 € (do 1/2021 630 €)

Pokles 80 % a viac : 870 € (do 1/2021 810 €)

V opatrení 1 a 3A ostáva maximálna suma príspevku 1100 €.

V opatreniach 1, 3A a 3B za mesiace od februára 2021 sa príspevok poskytuje vo výške 100 % celkovej ceny práce, najviac však vyššie uvedené sumy. Toto platí pre podniky, ktorých celková výška pomoci nepresiahla 1,6 milióna Eur, po prečerpaní tohto limitu, bude príspevok vo výške 80 % CCP.

V opatrení 4 sa príspevok zvyšuje za mesiace od 2/2021 z 315 € na 360 €. SZČO, aj keď nebola nikdy povinne poistená SZČO v SP, môže žiadať o príspevok podľa opatrenia 2 za príslušný mesiac, ak v danom mesiaci bola dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená minimálne polovicu mesiaca. Podmienkou je, že toto dobrovoľné poistenie stále trvá (v čase podania žiadosti). Táto možnosť nie je zmenou v projekte Prvá pomoc ++, podmienka je uvedená už v projekte Prvá pomoc+ podmienka bola doplnená od 1.12.2020.

Zdroj: Jana Motyčková, www. porada.sk