Zmeny pri dokladovaní nároku na daňový bonus na dieťa

09.10.2019

NOVA Intereal, s.r.o. - Marta Weberová

Od 1.12.2019 sa pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky :

  • ruší povinnosť doložiť k daňovému priznaniu (už za rok 2019) príslušné doklady potvrdzujúce štúdium, naďalej sa k daňovému priznaniu dokladá kópia rodného listu alebo výpis z rodného listu, prípadne potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
  • ruší povinnosť predložiť príslušné doklady preukazujúce štúdium zamestnávateľovi, ktorý je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme alebo v štátnej službe. V tomto prípade zamestnanec predloží údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia dieťaťa, potrebné na účel overenia statusu žiaka alebo študenta. Naďalej predkladá rodný list.