Zmena oznamovacej povinnoti voči ZP od 1.10.2021

16.09.2021

Zmena oznamovacích povinností zamestnávateľa voči zdravotným poisťovniam od 1.10.2021


Zákon 393/2020 Z.z. časť účinná od 1.10.2021 ruší povinnosť zamestnávateľa oznamovať za zamestnanca do zdravotnej poisťovne :

Dobu poberania nemocenského a dobu, kedy je naďalej zamestnanec práceneschopný po skončení podpornej doby (do 30.9.2021 oznamované kódom 1O)

Dobu poberania materského (do 30.9.2021 oznamované kódom 1O)

Dobu poberania ošetrovného a doby po zániku nároky na ošetrovné, ak poskytovanie ošetrovania alebo starostlivosti naďalej trvá (do 30.9.2021 oznamované kódom 1O)

Dobu poberania rodičovského príspevku (do 30.9.2021 oznamované kódom 1C)

Zdroj: Jana Motyčková porada.sk