Životné minimum od 1.7.2020

20.06.2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo 3. júna 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú sumy životného minima platné od 1.7.2020.

Dá sa predpokladať, že definitívne "Opatrenie" bude zhodné s týmto návrhom.

Akonáhle bude opatrenie zverejnené, uvedieme odkaz naň tu:  Priebeh konania

P R E D P O K L A D  nových súm pre oblasť mzdového účtovníctva:

Životné minimum platné od 1.7.2020 do 30.6.2021:

 • plnoletá fyzická osoba: 214,83 eura
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 149,87 eura
 • dieťa: 98,08 eura

Ďalšie sumy, ktoré ovplyvní výška ŽM ale až od 1.1.2021 do 31.12.2021:

NČZD na daňovníka = 375,95 eur

DB na jedno dieťa = 23,22 eur

DB na dieťa do 6 rokov = 46,44 eur

Hranica pre vyššiu daň:

19% sadzba dane = ZD do 3 165,16 eura (mesačne)

25% sadzba dane = ZD nad 3 165,16 eur (mesačne


Evidencia na úrade práce od 1.7.2020 do 30.6.2021

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2020 do 30.6.2021 je 214,83 eura mesačne.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ďalšie sumy ovplyvnené zmenou výšky ŽM:

Rodičovský príspevok od 1.1.2021

 • 275,90 eura ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (344,90 eur dvojičky, 413,90 eur trojičky)
 • 378,10 eura ak rodič na dané dieťa poberal materské (472,60 eur dvojičky, 567,20 eur trojičky)

Prídavok na dieťa od 1.1.2021

 • 25,50 eura
 • 11,96 eura príplatok k prídavku na dieťa

DAŇ Z PRÍJMOV ROK 2021 - od 1.1.2021

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2021

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 375,95 eura.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2021:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19 936,22 eura (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2021 je 4 511,43 eura (21-násobok životného minima).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 936,22 eura, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

9 495,49 - (základ dane : 4)

kde suma 9 495,49 = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 37 981,94 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2021

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 37 981,94 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

4 124,74 - vlastný príjem manželky

kde suma 4 124,74 = 19,2-násobok životného minima

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37 981,94 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

13 620,22 - (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

kde suma 13 620,22 = 63,4-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 54 480,88 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Sadzba dane v roku 2021

 • 19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 37 981,94 eura
 • 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 37 981,94 eura.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 3 165,16 eura.

Daňový bonus na dieťa v roku 2021

 • 23,22 eura mesačne na jedno dieťa vo veku od 6 rokov
 • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov.

Hranica príjmu pre priznanie nároku je 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 656 (?) eur = 3936 eur.

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy = 656 eur/2 = 328 eur.

Daň za rok 2021 sa nevyrubí a neplatí... (§ 46a)

 • ak za rok 2021 nepresiahne 17 eur alebo
 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2021 nepresiahnu 2255,72 eura.

Nárok na predčasný starobný dôchodok

Od 1.7.2020 do 30.6.2021 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 257,80 eura (1,2-násobok životného minima 214,83 eura).

Evidencia na úrade práce

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2020 do 30.6.2021 je 214,83 eura mesačne.

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku platné od 1.7.2020 do 30.6.2021

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • na povinného: 214,83 eura (100% životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 53,70 eura (25% životného minima plnoletej FO)

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku:

 • na povinného: 214,83 eura (100% životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 107,41 eura (50% životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • na povinného: 107,41 eura (50% životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 53,70 eura (25% životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • na povinného: 90,22 eura (70% zo 60% základnej sumy na povinného)
 • na vyživovanú osobu: 37,59 eura (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)

Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 322,24 eura (150% životného minima plnoletej FO)

Poznámka: všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.