Zemny v ZP pri mimoriadnych situáciách

03.04.2020

Novela Zákonníka práce bola prijatá v NR SR 2.4.2020.

Účinná bude odo dňa zverejnenia v Zbierke zákonov.

Novela obsahuje úpravu Zákonníka práce iba prechodným ustanovením (§ 250b).

Zmeny budú platiť iba v čase mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu (ďalej krízová situácia) a počas 2 mesiacov po skončení krízovej situácie.


1. Práca z domu.

V čase krízovej situácie (len do skončenia krízovej situácie)

*  zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje,

*  zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.

Ak ide o prácu z domu, pričom v pracovnej zmluve nie je dohodnuté miesto výkonu práce doma, nejde o domácku prácu. (Domácka práca má výnimky týkajúce sa napr. práce nadčas, príplatkov za sobotu, nedeľu, nočnú prácu a pod.)


2. Možnosti nariadenia alebo dohodnutia dovolenky, hromadné čerpanie,
termíny, zamestnanci bez dovolenky.

V čase mimoriadnej situácie a v období do 2 mesiacov po jej skončení je
čerpanie dovolenky zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred = "nová dovolenka" (dovolenka za bežiaci rok), najmenej dva dni vopred = "stará dovolenka" (dovolenka z minulého roka). Toto obdobie môže byť skrátené len so súhlasom zamestnanca.

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že
zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane
zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec.

Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi
písomne, najmenej 30 dní vopred
; uvedená lehota môže byť so súhlasom
zamestnávateľa skrátená.