Zamestnávanie občanov Ukrajiny a povinnosti voči SP

31.03.2022

MaVe Lines, s.r.o. - Marta Weberová

Zamestnávatelia, pri zamestnávaní občanov Ukrajiny nezabudnite na tieto povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Sociálna poisťovňa prináša prehľad informácií a povinností spojených s aktuálnou situáciou. Pri zamestnávaní občanov Ukrajiny sa na zamestnancov i zamestnávateľov vzťahuje slovenská legislatíva. Ak slovenský resp. zahraničný zamestnávateľ začne zamestnávať fyzickú osobu - občana Ukrajiny, ktorý podlieha slovenským právnym predpisom sociálneho poistenia, zamestnávateľ plní v oblasti sociálneho poistenia všetky povinnosti podľa zákona o sociálnom poistení.

Zamestnávateľ je povinný v zákonných lehotách za zamestnanca plniť prihlasovacie, odhlasovacie a oznamovacie povinnosti. Taktiež je povinný odvádzať za neho poistné včas a v riadnej sume tak, ako za každého iného zamestnanca.

V prípade, že ide o zamestnanca - občana Ukrajiny, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt (resp. trvalý, prechodný pobyt) zamestnávateľ ho prihlasuje do Sociálnej poisťovne prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (RLFO), pričom v oddiele I. neuvedie "fyzická osoba bez pobytu v SR", nakoľko ten sa uvádza iba u fyzickej osoby bez pobytu na území SR. Rovnako ani v oddiele II. sa potom neuvedie adresa pobytu (tá sa uvádza iba u fyzickej osoby bez pobytu v SR).

V prípade, ak zamestnanec - občan Ukrajiny nemá pridelené rodné číslo, predloží zamestnávateľ príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne RLFO v papierovej forme. Pobočka Sociálnej poisťovne zamestnancovi - občanovi Ukrajiny vygeneruje na účely sociálneho poistenia identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia.

Registračné povinnosti je tak povinný plniť zamestnávateľ. Poistné na sociálne poistenie platí zamestnanec a zamestnávateľ. Za zamestnanca odvádza poistné na sociálne poistenie zamestnávateľ.

Zdroj:  https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia--pri-zamestnavani-obcanov-ukrajiny-nezabudnite-na-tieto-povinnosti-voci-socialnej-poistovni/48411s70282c?utm_source=newsletter_campaign&utm_medium=email&utm_campaign=marec2022


Sociálna poisťovňa upozorňuje, že podľa platnej a účinnej legislatívy občan Ukrajiny, ktorý z dôvodu vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine utiekol z tejto krajiny a bol mu na území Slovenskej republiky udelený tolerovaný pobyt, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Takáto fyzická osoba sa nemá možnosť prihlásiť na dobrovoľné sociálne poistenie, pretože nie je splnená zákonná podmienka na vznik dobrovoľného sociálneho poistenia, t. j. nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.

Ak sa fyzická osoba - občan Ukrajiny, zamestná na území Slovenskej republiky, t. j. nadobudne postavenie zamestnanca, plní všetky oznamovacie povinnosti zaňho zamestnávateľ.

Zdroj:  https://www.socpoist.sk/aktuality-obcania-ukrajiny-nemaju-voci-socialnej-poistovni-ziadne-oznamovacie-povinnosti/48411s70283c?utm_source=newsletter_campaign&utm_medium=email&utm_campaign=marec2022