Zamestnanie a letné horúčavy

02.07.2019

Na čo všetko by mal myslieť zamestnávateľ pri letných horúčavách


Pri dlhodobej práci pri teplotách nad 30 °C sa odporúča zmeniť štandardné pracovné podmienky. Zamestnávateľ by mal:

= zaviesť častejšie prestávky počas práce, aby došlo k ochladeniu organizmu (umytie chladnou vodou, pobyt v chladnejšej miestnosti)

= upraviť pracovný čas, režim práce a odpočinku (predĺžiť prestávky, skrátiť pracovný čas)

= znížiť intenzitu pracovných výkonov, najmä pri fyzicky náročnej práce alebo pri prácach s vysokými duševnými požiadavkami a duševným vypätím

= zabezpečiť vhodné pracovné odevy, ktoré majú byť jednovrstvové, podľa možnosti svetlej farby a z prírodných materiálov

Prestávky poskytované na ochranu zdravia pri práci sa započítavajú do pracovného času!

Vyžadujte dodržiavanie pitného režimu

* pri teplotách nad 30 °C musí zamestnanec dostať studené alebo vlažné nápoje ako náhradu tekutín a látok stratených pri nadmernom potení

* ako chladené nápoje (12 až 15 °C) môže firma poskytnúť stolové minerálne vody, ovocné šťavy či mušty, aby sa predišlo neprimeraným reakciám organizmu v horúcom prostredí a zamedzilo nadmernému pocitu smädu

*nápoje musia byť zdravotne bezchybné a neobsahovať viac ako 6,5 % cukru

Účinné tienenie

* na pracovisku treba za brániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky

* zamestnávateľ by mal zabezpečiť tieniace žalúzie a rolety

* ak nie je na pracovisku klimatizácia, treba zvýšiť pohyb vzduchu pravidelným vetraním alebo ventilátormi

Vetranie a klimatizácia

* ak na pracovisku nie je klimatizácia, musí sa zabezpečiť pohyb vzduchu vetraním

* ventilátory musia byť umiestnené a nasmerované tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela

* zamestnanci nemôžu byť vystavení nežiaducemu priamemu ochladzovaniu tela

* klimatizáciu a ventilátory treba preto riadne nasmerovať

Úprava režimu práce

* zamestnávateľ by mal umožniť zamestnancom prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť sprchovaním alebo osviežiť pokožku vodou

* najmä pri prácach s nadmernou fyzickou záťažou by mal zamestnávateľ posunúť začiatok pracovnej zmeny

* trvanie a množstvo prestávok by si mali zamestnanci dohodnúť so zamestnávateľom

Pitný režim

* zamestnávateľ musí pitnú vodu zadovážiť na vlastné náklady

* počas vysokých teplôt sa človek totiž viac potí a dochádza nielen k strate tekutín, ale aj minerálnych látok

* nápoje musia byť zdravotne neškodné s čo najnižším obsahom cukru

* voda musí byť prístupná bezprostredne na mieste výkonu práce

* v niektorých prípadoch musí zamestnávateľ zabezpečiť na pracovisku aj nápoje, ktoré dopĺňajú stratu dôležitých minerálov

Zdroje:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-99

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355