Výška stravného od 1. 7. 2019

19.06.2019

ZMENA VÝŠKY STRAVNÉHO OD 1. 7. 2019


Výška stravného od 1.7.2019


Hodnota od 1.6.2018 do 30.6.2018 = 4,80 EUR

od 1.7.2019 = 5,10 EUR

Hodnota "gastrolístku" od 1.6.2018 do 30.6.2018 = 3,60 EUR

od 1.7.2019 = 3,83 EUR

Max. príspevok zamestnávateľa na stravovanie je tak: od 01.07.2019 ohraničený sumou 55% z 5,10 = 2,81 EUR.

Od 01.07.2019 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75% z 5,10 eura, čo je 3,83 eura.

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55%, teda pri cene gastrolístka 3,83 eura je to najmenej 2,11 EUR a maximálne 2,81 UR (55% z 5,10).

Dňa 19.6.2019 vyšlo v ZZ Opatrenie MPSVR č. 176/2019, ktorým sa s účinnosťou od 1.7.2019 zvyšujú sumy stravného pre pracovné cesty nasledovne:

* pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 € a na 5,10 €, t. j. zvýšenie o 30 centov,

* pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 € na 7,60 €, t. j. zvýšenie o 50 centov,

* pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 10,90 € na 11,60 €, t. j. zvýšenie o 70 centov.

Z toho vyplýva:

Výška stravného pre zamestnanca sa mení zo 4,80€ na 5,10 €, má nasledovné dopady:

Minimálna hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. zvyšuje sa z 3,60 € na 3,83 €.

Príspevok na stravovanie, ktorý sa považuje za daňový uznaný výdavok zamestnávateľa a ktorým zamestnávateľ prispieva na stravovanie, je v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. zvyšuje sa zo sumy 2,64 € na sumu 2,81 € Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor).

Zvýšené sumy stravného budú zamestnancovi patriť od 1. 7. 2019.

Zdroj: https://www.onlinezakony.sk/33/176-2019-z-z-opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-sumach-stravneho-uniqueidOhwOuzC33qd2W4_6TwF4qICV4Kbj8fRfWX5pU3MXlWiVdaLTRYHmJQ/?uid=232629&e=36885250https://www.onlinezakony.sk/33/176-2019-z-z-opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-sumach-stravneho-uniqueidOhwOuzC33qd2W4_6TwF4qICV4Kbj8fRfWX5pU3MXlWiVdaLTRYHmJQ/?uid=232629&e=36885250