Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020

15.12.2019

Marta Weberová - NOVA Intereal, s.r.o.

Finančné riaditeľstvo SR na základe Oznámenia č. 21/DZPaU/2019/I o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti platných od 1.1.2020 určuje nový vzor tlačiva "Vyhlásenie na zdanenie príjmov [VYH36v20]".

Od 1.1. 2020 sa ruší každoročná povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie zdanenie príjmov do konca januára. 

Táto zmena sa prvýkrát uplatní tak, že zamestnanci, ktorí si uplatňovali pri výpočte mesačných preddavkov na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus na dieťa za rok 2019 a budú si chcieť svoje nároky uplatňovať aj pre nasledujúce zdaňovacie obdobie, t.j. pre rok 2020, nebudú mať povinnosť do konca januára 2020 podať u zamestnávateľa vyhlásenie na zdanenie príjmov pre nasledujúce zdaňovacie obdobie. 

Uvedené vyplýva z ust. 36 ods. 6 a 7 zákona. Od 1.1.2020 platí, že ak má zamestnávateľ u zamestnanca v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2020 prihliadnuť na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus na vyživované dieťa, zamestnanec je povinný podať vyhlásenie na zdanenie príjmov:

- do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania alebo
- kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak sa u zamestnanca zmenia podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.

Od 1.1.2020 zároveň platí, že zamestnanec, ktorý je začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku, príp. obdobného dôchodku zo zahraničia, nebude musieť každoročne deklarovať vo vyhlásení na zdanenie príjmov platnosť rozhodnutia o priznaní dôchodku

Oznamovacia povinnosť zamestnancovi vzniká len raz, napr. pri nástupe do zamestnania, prípadne vtrdy, ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie daňového bonusu na dieťa a nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.