Testovanie zamestnancov od 29.11.2021

24.11.2021


Od pondelka 29.11.2021 je zamestnávateľ povinný kontrolovať zamestnancov pred vstupom na pracovisko, či spĺňajú režim OTP. V prípade, že zamestnanec nespĺňa žiadnu z podmienok OTP, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi otestovať sa priamo u zamestnávateľa. Testovanie zabezpečuje zamestnávateľ!

AK zamestnanec nebude spĺňať žiadnu z podmienok (očkovaný, prekonaný, testovaný negatívne), zamestnávateľ ho nemôže vpustiť na pracovisko a zamestnanec zostáva na neplatenej prekážke na jeho strane!

V prípade porušenia, hrozia sankcie tak zamestnávateľovi, ako aj zamestnancovi.


Vyhláška ÚVZ SR pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Manuál k testovaniu zamestnancov od 29.11.2021

 

Všetky Vyhlášky platné od 25.11.2021 v súvislosti s COVID-19

Viac o sankciách:

V prípade neplnenia povinností kontroly zamestnancov pri vstupe na pracovisko podľa § 48 ods. 4 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia tento zákon určuje a umožňuje sankcie voči zamestnancom i zamestnávateľom zo strany osoby, vykonávajúcej štátny zdravotný dozor.

Podľa § 55a ods. 1 ak osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor pri výkone kontroly u fyzickej osoby - podnikateľa alebo u právnickej osoby zistí porušenie opatrení nariadených podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19, môže na mieste nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo jej časti, a to na 30 dní.

Zamestnanec
, ktorý nebude rešpektovať opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 písm. ab), sa dopustí priestupku podľa § 56 ods. 1 písm. f). Za ten možno uložiť pokutu do 1659 eur a v blokovom konaní do 1000 eur, tieto priestupky v blokovom konaní môžu prejednávať aj orgány Policajného zboru a obecnej polície.

Zamestnávateľ
, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorý nesplní opatrenie podľa § 48 ods. 4 písm. ab) alebo vykonáva činnosť v rozpore s nariadeným opatrením sa dopustí správneho deliktu podľa § 57 ods. 33 písm. b). Za ten možno uložiť pokutu od 150 eur do 20000 eur. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok. V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 5000 eur, v rozkaznom konaní do 7000 eur, tieto priestupky v blokovom konaní môžu prejednávať aj orgány Policajného zboru.