Sumy stravného od 1. 6. 2018

29.05.2018

Marta Weberová

148/2018 Z.z.

OPATRENIEMinisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 16. mája 2018

o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.o cestovných náhradách ustanovuje:

§ 1

Sumy stravného pre časové pásma sú

a) 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 309/2016 Z. z.o sumách stravného.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2018. 

JánRichter v.r.