Súhrn zmien pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov od 1.1.2018 do 30.6.2018

31.05.2018

Marta Weberová

Platnosťzmeny od:                          Popis zmeny:

1.1. 2018          =                              Zmena v Sociálnom poistení.

Odhlásenie zamestnanca po skončení pracovného vzťahu sa zmenilo z deň po skončení PP na do 8 dní od skončenia PP

Po novom sa za nelegálne zamestnávanie bude považovať nesplnenie si prihlasovacej povinnosti až po uplynutí 7 dní od začatia výkonu činnosti zamestnanca. To však nebude platiť, ak sa v tejto sedemdňovej lehote začne výkon kontroly a v čase jej začatia ešte nie je splnená prihlasovacia povinnosť v základnej lehote - najneskôr v momente začatia výkonu činnosti zamestnanca. V takom prípade pôjde naďalej o nelegálne zamestnávanie.

To však neznamená, že zamestnávateľ má na prihlásenie zamestnanca 7 dní, lehota v zákone o sociálnom poistení sa nemení. Len pre účely nelegálneho zamestnávania - ak zamestnávateľ dodatočne do siedmich dní sám prihlási zamestnanca, bez zistenia nesplnenia tejto povinnosti kontrolnými orgánmi, nedopúšťa sa nelegálneho zamestnávania.

1.1.2018          =                              Predlžuje sa aj lehota na predloženie evidenčného listudôchodkového poistenia, zo súčasných 3 dní na lehotu splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi, alebo do 8 dní od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca, alebo odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie.

1.1.2018           =                              Zmena výšky minimálnej mzdy z 435,00 na 480 EUR, ďalej podľa stupňov náročnosti práce a úväzku

1.1.2018           =                              Zmena výšky NČZD z 316,94 na 319,17 EUR

Zmena výšky DB z 21,41 na 21,56 EUR

Zmena výšky hranice pre sadzbu dane 25% = z 2918,53 na 2939,01

1.1.2018          =                              Zmena výšky max. DVZ pre náhradu príjmu   z 58,0602 na 59,9671EUR

1.1.2018          =                              Zmena výšky max. VZ pre Sociálne poistenie z 6181,00 na 6384,00EUR

1.1.2018          =                              Od roku 2018 si daňovníci môžu uplatniť aj novú nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami. Maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľníctvo je určená na sumu 50 eur za rok.

1.5. 2018          =                              Zmena v Zákonníku práce - príplatky

Zmena v príplatku za nočnú: z pôvodných 20% z minimálnej mzdy,

a) na 25% z hodinovej minimálnej mzdy ak sa nejedná o rizikové práce a ak zamestnávateľ v minulom roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov (TPP + Dohody) - platí do 30.4.2019.

b) na 30% z hodinovej minimálnej mzdy ak sa nejedná o rizikové práce - platí do 30.4.2019

c) na 35% z hodinovej minimálnej mzdy pri rizikových prácach - platí do 30.4.2019

Zmena v príplatku za prácu v sviatok: z 50% z priemernej mzdy na 100% z minimálnej mzdy.

Vznikol nový príplatok za prácu v sobotu = 25% z hodinovej minimálnej hodinovej mzdy - platí do 30.4.2019

Vznikol nový príplatok za prácu v nedeľu = 50% z hodinovej minimálnej mzdy - platí do 30.4.2019

1.5.2018          =                              Vznik možnosti poskytnúť zamestnancom:

Peňažné plnenie z príležitosti letných dovoleniek ("13. Plat")

Peňažné plnenie z príležitosti vianočných sviatkov ("14.plat")

Podmienky poskytnutia a výška plnenia a odpočtov je stanovená viacerými skutočnosťami a bude sa meniť v priebehu nasledujúcich rokov 2018 - 2021

25.5.2019          =                              Vstupuje do platnosti smernica EÚ GDPR

1.6.2018           =                              Zmena výšky stravného

zo 4,50 EUR na 4,80 EUR 

75% = z 3,38 EUR na 3,60 EUR

1.7.2018         =                               Zmena výšky životného minima:

* 205,07 € - životné minimum plnoletej fyzickej osoby (do 30.6.2018 199,48 €) - zvýšenie o 5,59 €

* 143,06 € - životné minimum na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu (do 30.6.2018 139,16 €);

* 93,61 € - životné minimum na dieťa (do 30.6.2018 91,06 €).

1.7.2018          =                              Zmena v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Povinnosť zamestnávateľa dať si vypracovať Posudok kategorizácie prác a rizík

Vznik novej povinnosti pre zamestnávateľa = každoročne do 15. 1. oznámiť príslušnému úradu VZ údaje týkajúce sa zamestnancov - stav k 31.decembru.