Stravovanie zamestnancov v roku 2022

08.11.2021

Národná rada SR dňa 26. októbra 2021 schválila zákon, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Pôvodne bol tento zákon predložený ako poslanecký návrh, ktorým sa mal meniť a dopĺňať zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a niektoré ďalšie zákony. Výsledná podoba vrátane zmeny názvu schváleného zákona je výsledkom prijatých pozmeňovacích návrhov.

ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV

Od 1. januára 2022 bude podľa novelizovaného znenia § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov na strane zamestnanca jednotným spôsobom oslobodený od dane z príjmov:

 • príspevok zamestnávateľa na jedlo,
 • príspevok zamestnávateľa na gastrolístok a
 • finančný príspevok na stravovanie,

a to najviac vo výške 55 % sumy stravného, ktoré sa poskytuje pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (čo je v súčasnosti suma 5,10 eura), to znamená oslobodenie od dane do výšky príspevku 2,81 eura (sumy platné do 31.12.2021) .

Inými slovami, súčasné daňové zvýhodnenie príspevku zamestnávateľa na jedlo alebo na gastrolístok (fakticky bez akéhokoľvek obmedzenia zhora) končí 31. decembra 2021 a od 1. januára 2022 bude od dane oslobodená len suma poskytovaná v súlade s § 152 Zákonníka práce, teda do výšky 2,81 eura.

F I N A N C O V A N I E    S T R A V O V A N I A

Príspevok zamestnávateľa na teplé hlavné jedlo

Zamestnávateľ prispieva na teplé hlavné jedlo sumou:

 • najmenej 55 % ceny jedla,
 • najviac 2,81 eura (suma platná do 31.12.2021) .

Poznámka: Príspevok zamestnávateľa na teplé hlavné jedlo je najviac vo výške sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

Príspevok zamestnávateľa na gastrolístok

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie formou gastrolístkov, hodnota gastrolístka musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Preto hodnota gastrolístka musí byť najmenej 3,83 eura (sumy platné do 31.12.2021).

Zamestnávateľ prispieva na gastrolístok sumou:

 • najmenej 55 % ceny gastrolístka pri najnižšej možnej hodnote gastrolístka 3,83 eura  (sumy platné do 31.12.2021)  je to najmenej 2,11 eura (sumy platné do 31.12.2021),
 • najviac 2,81 eura (sumy platné do 31.12.2021).

Poznámka: Príspevok zamestnávateľa na gastrolístok je najviac vo výške sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, viď vyššie.

Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

Finančný príspevok na stravovanie

Finančný príspevok na stravovanie nie je mzda (§ 118 ods. 2 Zákonníka práce).

Podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce, prvá veta - suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou teplého jedla alebo formou gastrolístka iným zamestnancom (pritom je potrebné brať do úvahy, že musí ísť o porovnateľných zamestnancov, viď § 40 ods. 9 Zákonníka práce) a súčasne:

 • najmenej 55 % ceny jedla (gastrolístka) a súčasne najmenej suma 2,11 eura (suma 55 % minimálnej hodnoty gastrolístka, tá je 3,83 eura - r. 2021),
 • najviac 2,81 eura - r. 2021 (teda suma 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín).

Podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce, druhá veta - ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom formou teplého jedla ani formou gastrolístka, tak suma finančného príspevku na stravovanie je:

 • najmenej 2,11 eura (suma 55 % minimálnej hodnoty gastrolístka, tá je 3,83 eura) - sumy pre r. 2021,
 • najviac 2,81 eura - suma pre r. 2021 (suma 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín).

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie časti zamestnancov formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka, tak suma finančného príspevku na stravovanie má byť rovnaká ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na teplé hlavné jedlo alebo na gastrolístok iným zamestnancom.

Súčasne však finančný príspevok na stravovanie musí byť najmenej suma 2,11 eura (sumy platné do 31.12.2021) .

To platí bez ohľadu na to, či zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie časti zamestnancov formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka, respektíve či sa všetkým zamestnancom poskytuje finančný príspevok.

Finančný príspevok na stravovanie môže byť najviac suma 2,81 eura (sumy platné do 31.12.2021) .

Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

VÝPLATA VOPRED

Zamestnancom, ktorí majú zabezpečené stravovanie formou teplého hlavného jedla, poskytuje zamestnávateľ lístky do stravovacieho zariadenia vopred. Inak by nevedeli za jedlo "zaplatiť".

Obdobne zamestnancom, ktorí majú zabezpečené stravovanie formou gastrolístkov, by mali byť gastrolístky poskytované vopred - aby si za ne mohli zamestnanci kúpiť obed alebo potraviny.

Zamestnávateľov, ktorí postupujú tak, že gastrolístky poskytujú zamestnancom "pozadu", treba upozorniť, že daňové kontroly v takomto prípade neuznajú oslobodenie od dane na strane zamestnanca.

Podľa § 129 a § 132 Zákonníka práce, všetky zložky príjmu zamestnanca poskytované zamestnávateľom (teda aj finančný príspevok na stravovanie) sú splatné pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

Avšak podľa metodického pokynu Finančnej správy SR (viď vyššie) - finančný príspevok na stravovanie by mal byť vyplácaný vopred. Inak nebude uznané jeho oslobodenie od dane na strane zamestnanca a zamestnávateľ bude mať problém pri daňových kontrolách a pri kontrolách inšpekciou práce.

Napríklad finančný príspevok na marec 2022 by mal byť vyplatený najneskôr počas mesiaca február 2022 - povedzme súčasne s výplatou mzdy za január 2022. Doúčtovanie podľa počtu skutočne odpracovaných zmien v mesiaci marec 2022 prebehne v mesiaci apríl 2022 vo výplate za mesiac marec 2022.

VÝPLATNÁ PÁSKA

Podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný pri vyúčtovaní mzdy (pri výplate) zamestnancovi vydať doklad (výplatnú pásku) obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce.

Podľa § 132 Zákonníka práce sa ustanovenie § 130 vzťahuje rovnako na všetky zložky príjmu zamestnanca poskytované zamestnávateľom, ak ide o ich splatnosť, výplatu a vykonávanie zrážok.

To znamená, že na výplatnej páske musí byť osobitne uvedená suma finančného príspevku na stravovanie.

Odporúčam osobitne uvádzať finančný príspevok poskytovaný na nasledujúci mesiac (resp. na nasledujúce obdobie) a osobitne doúčtovanie finančného príspevku za uplynulý mesiac (resp. za ukončené obdobie).