Spätné priznanie invalidného dôchodku zamestnancovi - Aditívny výkaz do ZP

30.10.2018

Článok: Marta Weberová

Postup zamestnávateľa 

Ak bol zamestnancovi priznaný invalidný dôchodok spätne, znížená sadzba odvodov na zdravotné poistenie (2 % zamestnanec a 5 % zamestnávateľ) sa podľa § 12 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení má uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň.

Zamestnávateľ pri spracovaní miezd uplatní znížené odvody zo mzdy na zdravotné poistenie za všetky mesiace spätne (od mesiaca v ktorom bola prvý krát priznaná invalidita až do mesiaca v ktorom naposledy nebola priznaná znížená sadzba) a urobí aditívne výkazy zdravotného poistenia, kde u zamestnanca opraví výšku odvodov na zdravotné poistenie za zamestnanca aj za zamestnávateľa.

Zamestnávateľ požiada zdravotnú poisťovňu o vrátenie vzniknutého preplatku zaplateného poistného, ktoré sa považuje za poistné zaplatené bez právneho dôvodu, alebo o započítanie so záväzkom zamestnávateľa. Pri vrátení preplatku poistného zaplateného bez právneho dôvodu poisťovňa z preplatku nevyberá zrážkovú daň.

Vrátené poistné je u zamestnanca príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ale nie je súčasťou vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie.

Vrátené poistné je potrebné zamestnancovi zúčtovať, pripočítať k základu dane a vybrať preddavok na daň. Nedoplatok na dani sa tak vyrovná pri vyplatení vráteného poistného zamestnancovi.

Opravné prehľady a hlásenia sa nepodávajú.

Oznamovacie povinnosti definuje § 23 zákona o zdravotnom poistení, kde podľa uvedeného paragrafu ods. 1 písm. e) je poistenec povinný oznámiť zdravotnej poisťovni do ôsmich dní skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného (§ 12 zákona o zdravotnom poistení). Povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni skutočnosť o spätnom priznaní invalidného dôchodku je na poistencovi. Zamestnanec preukáže túto skutočnosť zdravotnej poisťovni rozhodnutím o priznaní invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne. Zamestnanec má túto povinnosť, samozrejme, aj voči zamestnávateľovi. Zamestnávateľ na základe oznámených skutočností uplatní zníženú sadzbu odvodov za zamestnanca aj zamestnávateľa.

Záver

1. Zamestnávateľ uplatní znížené odvody za zamestnanca (2 %), za zamestnávateľa (5 %) pri spracovaní miezd v najbližšom mesiaci, hneď po oznámení zamestnanca, že mu bola spätne priznaná invalidita.

2. Zamestnávateľ urobí aditívne výkazy.

3. Zamestnávateľ požiada zdravotnú poisťovňu o vrátenie preplatku poistného zaplateného bez právneho dôvodu alebo o započítanie so záväzkom zamestnávateľa.

4. Zamestnávateľ následne vrátené poistné za zamestnanca zúčtuje zamestnancovi, pripočíta k základu dane a vyberie preddavok na daň.

Vzor výkazov:

1. Riadny mesačný výkaz do ZP

2. Aditívny výkaz k riadnemu výkazu