Ročné zúčtovanie dane - RZD za rok 2018 + daňové tlačivá

03.01.2019

Základné informácie o RZD za rok 2018. Informácie pre zamestnancov, zamestnávateľov, mzdárov, účtovníkov ....


Kompletný školiaci materiál k RZD TU:   RZD za rok 2018

Voľnodostupné tlačivá k RZD tu:  TLAČIVÁ


Dôležité termíny pre RZD:

Podpísanie Vyhlásenia k dani z prímov...                               do 31. januára 2019

Žiadosť o vystavenie Potvrdenia ...                                         do 5. februára 2019

Potvrdenie o príjmoch FO zo záv.činnosti do 10. februára - 11.2.2019 pondelok (ak bola žiadosť)

Potvrdenie o príjmoch FO zo táv.činnosti do 10. marca -     11.3.2019 pondelok (nebola žiadosť)

Žiadosti o RZD podať zamestnávateľovi                                do 15. februára 2019

RZD vykonať do 31. marca -                                                      1.4.2019 pondelok

Vyrovnať nedop. z RZD pri darovaní 2%                                do 30. apríla 2019 (bez rozdielu výšky nedoplatku)

Hlásenie o vyúčtovaní dane pre DÚ                                      do 30. apríla 2019

Vyrovnať ostatné nedoplatky z RZD do konca roku 2019 (nad 5,00 EUR)

Preplatky z RZD, zamestnanecká prémia, DB najneskôr v aprílovej výplate


Kto a ako žiada o RZD

Zamestnanec (daňovník), MÔŽE požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie RZD.

Ak splní všetky zákonom stanovené podmienky, zamestnávateľ mu RZD vykoná a zamestnanec (daňovník) nemusí sám podávať daňové priznanie (ak nevzniknú dôvody, pre ktoré by ešte musel podať aj daňové priznanie).

Zamestnanec môže o RZD požiadať zamestnávateľa len vtedy, ak:

- v roku 2018 poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (príjmy podľa § 5 zákona) - len zo zamestnania,

- ak v roku 2018 okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti poberal príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou (podľa § 43 zákona), ak si pri nich neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona (neuplatní si ich oddanenie" s cieľom vrátenia zrážkovej dane),

- nemal zdaniteľné príjmy v zahraničí (s výnimkou príjmov od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, s tým že je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva a s výnimkou príjmov zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie).

Zamestnanec NEmôže o RZD požiadať zamestnávateľa vtedy, ak:

v roku 2018 mal zdaniteľné príjmy nielen zo závislej činnosti, ale aj napríklad

* z podnikania,

* inej samostatnej zárobkovej činnosti,

* prenájmu (§ 6 zákona) - ak príjmy z prenájmu presahujú 500 EUR (nezabudnite pri určovaní

príjmu z prenájmu na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)

* z kapitálového majetku (§ 7 zákona - úroky v banke z účtov, vkladov, šetrení sú zdaňované

zrážkovou daňou, týchto sa to netýka, ak sa nežiada o oddanenie)

* §7 zdaňované výhry nad 350 EUR

* ostatné príjmy (§ 8 zákona), ktoré neboli zdanené zrážkovou daňou - príležitostné a iné

príjmy nad 500 EUR

- ak mal príjmy z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 zákona a CHCE si uplatniť pri týchto príjmoch postup podľa § 43 ods. 7 zákona (tzv. "oddanenie"),

- ak mal príjmy zo zdrojov v zahraničí, okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4 zákona (aj vtedy, ak príjmy v danej krajine nepodliehali dani z príjmu, vždy z príjmov v zahraničí musí podať DP aj na Slovensku, bez ohľadu na to, aká vysoká bude vypočítaná daň),

- ak mal príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48,

- ak mal príjmy, z ktorých nemožno zraziť preddavok na daň(viď § 35 ods. 3 písm. a)),

- ak nepredložil zamestnávateľovi v ustanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie RZD (Potvrdenia o príjme od ostatných zamestnávateľov atď. podľa § 38 ods. 5 zákona).

Pozor na vyslaných zamestnancov, ak ich príjmy boli zdaňované v inej krajine, musí si podať daňové priznanie sám. Nemožno mu vykonať RZD! Platí to aj vtedy, ak sa jedná o jedného zamestnávateľa a on bol vyslaný len do zahraničnej pobočky!

Koho a kedy zamestnanec žiada o RZD

O vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018 môže zamestnanec požiadať toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného zamestnávateľa v roku 2018 uplatňoval formou "Vyhlásenia" nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (ďalej len NČZD) a/alebo daňový bonus (ďalej len DB).

Ak si zamestnanec v roku 2018 neuplatňoval NČZD ani DB u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o vykonanie RZD ktoréhokoľvek zo svojich zamestnávateľov v r. 2018.

Daňovník pritom už nemusí byť zamestnancom zamestnávateľa, ktorého v súlade so zákonom požiada o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.

V akom termíne a akým spôsobom môže daňovník požiadať o RZD

Zamestnanci, ktorí chcú a môžu (spĺňajú zákonom stanovené podmienky) požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musia do 15. februára 2019 (v roku 2019 je to piatok) podľa § 38 ods. 1 zákona vyplniť a zamestnávateľovi odovzdať, alebo doručiť správne vyplnenú Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2018 a taktiež doložiť všetky potrebné náležitosti k vykonaniu RZD v stanovenom termíne.

Žiadosť o RZD je zákonom stanovené tlačivo. Nájdete ho na stránkach finančného úradu.

Ak mal zamestnanec počas roka 2018 aj iných zamestnávateľov, je povinný v termíne do 15. februára 2019 doručiť zamestnávateľovi, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenia od všetkých ostatných zamestnávateľov.

Ak zamestnanec v Žiadosti VYZNAČIL, že chce venovať 2% resp. 3% zaplatenej dane podľa § 50 zákona (dodatočne sa to už nedá), zamestnávateľ je povinný (po vykonaní RZD a zaplatení dane) vystaviť zamestnancovi podľa § 39 ods. 7 zákona Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50. Termín dokedy zákon jednoznačne neurčuje, zamestnanec si však môže uplatniť svoje právo na venovanie 2% resp. 3% dane podľa § 50 zákona najneskôr do 30. apríla 2019.