Príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca

27.09.2019

NOVA Intereal, s.r.o. - Marta Weberová

18.9.2019 bola schválená novela Zákonníka práce, ktorá od 1.1.2020 zavádza dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca.

Zdroj: NRSR.sk

Skrátený výňatok len pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov = zamestnanec - zamestnávateľ

Kto môže požiadať:

 • Zamestnanec v trvalom pracovnom pomere uzatvorenom pracovnou zmluvou na dobu neurčitú.

Koho môže zamestnanec požiadať:

 • Zamestnávateľa = ak má zamestnanec viac zamestnávateľov, môže požiadať len jedného z nich.

Za akých podmienok môže zamestnanec zamestnávateľa požiadať:

 • Ak zamestnávateľ takýto príspevok poskytuje (príspevok je pre zamestnávateľa dobrovoľný).
 • Ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá najmenej 24 mesiacov nepretržite ku dňu začatia športovej aktivity dieťaťa, alebo ku dňu začatia platnosti zmluvy so športovou organizáciou.
 • Športová aktivita dieťaťa MUSÍ byť vykonávaná LEN pod vedením odborne spôsobilého športového odborníka (§ 152 odst. 2 ZP), ktorý pôsobí v registrovanej športovej organizácii podľa príslušného zákona o športe,

alebo športovej organizácie podľa § 8 odst. 1 zákona 440/2015 Z.z. o športe, ktorá je zapísaná v registri právnických osôb v športe. Správcom takéhoto registra je Ministerstvo školstva.

 • Ak dieťa zamestnanca, na ktoré si uplatňuje príspevok je mladšie ako 18 rokov veku.
 • Dieťa v kalendárnom roku dovŕši 18 rokov = môže si zamestnanec ešte celý tento kalendárny rok uplatniť príspevok na šport a to bez ohľadu na to, v ktorej časti roka 18 rokov dovŕši (či pred, alebo po dovŕšení 18 rokov).
 • Zamestnanec si môže uplatniť poukaz na šport na dieťa:
 • vlastné, alebo osvojené,
 • dieťa zverené do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení,
 • iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti,
 • dieťa je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa § 3 písm. k) zákona o športe najmenej 6 mesiacov.

Ako požiadať o príspevok:

 • písomnou žiadosťou
 • doložením dokladu oprávňujúceho si nárokovať príspevok

Doklad musí obsahovať:

 • meno a priezvisko dieťaťa
 • obdobie na ktoré sa vzťahuje tento doklad
 • športová činnosť na ktorú sa doklad vzťahuje
 • kto doklad vystavil = musí to byť osoba alebo inštitúcia podľa zákona, viď. časť "Za akých podmienok môže zamestnanec zamestnávateľa požiadať"
 • doklad o úhrade

Kedy požiadať o príspevok:

 • najneskôr do 30 dní odo dňa vydania dokladu o začatí obdobia na ktoré sa doklad vzťahuje.

Spôsob úhrady a preukázanie úhrady:

 • V hotovosti = doklad z ERP, ORP, URP
 • Prevod z účtu, internet banking = výpis z účtu zamestnanca s jeho menom, resp. potvrdenie o zrealizovaní platby.

Výška príspevku:

 • Výška príspevku je 55% z oprávnených výdavkov na šport, najviac vo výške 275 € za kalendárny rok a v úhrne za všetky deti zamestnanca.
 • 275 € = plný pracovný úväzok. Pri skrátenom úväzku sa suma úmerne zníži.

Výplata príspevku zamestnancovi:

 • V najbližšom výplatnom termíne zamestnávateľa, ak sa nedohodne inak.

Zdaňovanie a odvody z príspevku na šport:

 • Príspevok je od dane oslobodený (§5 odst.7, písm. b) Zákona o dani z príjmu)
 • Príspevok nepodlieha odvodom na Sociálne poistenie
 • Príspevok nepodlieha odvodom na Zdravotné poistenie.

Účinnosť od 1. 1. 2020!