Príspevok na stravovanie od 1.3.2021

21.03.2021

Výška finančného príspevku na stravovanie:

= minimálne 2,11 € (55% z 3,80 € (75% z 5,10 €)) z hodnoty stravného lístku,

= maximálne 2,81 € (55% z 5,10 €) z hodnoty stravného pri prac.ceste v trvaní 5 - 12 hod.

Finančný príspevok (hotovosť vyplácaná zamestnancovi na stravné) v tejto výške u zamestnanca nepodlieha dani ani odvodom na ZP a SP.

Príspevok na stravné nad stanovený rámec je dobrovoľný príspevok zamestnávateľa a môže ho
poskytnúť:

= zo sociálneho fondu alebo

= z vlastných prostriedkov.


Príspevok na stravné zo SF nad zákonný rámec:

= finančný príspevok na stravovanie poskytovaný vo výške nad rámec Zákonníka práce (nad 2,81 €), pričom presahujúca čiastka do výšky 5,10 eura je financovaná z prostriedkov sociálneho
fondu = z pohľadu zamestnancov sa tento príspevok zamestnávateľa považuje za príjem
oslobodený
od dane
z príjmov a aj od sociálneho a zdravotného poistenia.

Príspevok na stravné z vlastných prostriedkov zamestnávateľa:

= finančný príspevok na
stravovanie poskytovaný vo výške nad rámec Zákonníka práce (nad 2,81 €), pričom
presahujúca čiastka do výšky 5,10 eura je financovaná z vlastných prostriedkov zamestnávateľa
= z pohľadu zamestnanca vždy bude podlieha dani z príjmov aj odvodom na sociálne a zdravotné poistenie.