PREHĽAD SÚM POTREBNÝCH PRE VÝPOČET DAŇOVEJ POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB NA ROK 2022

03.01.2022

Finančné riaditeľstvo zverejnilo na svojej webovej stránke sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu pre rok 2022. Tieto veličiny sa upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy.

Od 1.1.2022 (výplata za január, vyplácaná vo februári)!

Suma životného minima, platná k 1. januáru 2022 je 218,06 €

Sadzba pre fyzické osoby:

- 19 % zo základu dane DO výšky a vr. 38 553,01 € /rok (176,8-násobok ŽM) 37 981,94 : 12 = 3 212,75 € v prepočte

   na mesiac
- 25 % zo základu dane presahujúceho čiastku 38 553,01 €/rok (176,8-násobok ŽM) 37 981,94 : 12 = 3 212,75 v   
   prepočte na mesiac


Nezdaniteľné časti:
NČZD na daňovníka = 4 579,26 €/rok === do a v.r. ZD 20 235,97 €. Nad = 9 638,25 - (ZD : 4) = 381,61 €/mesiac

Daňový bonus od 1.1.2022
dieťa do 6 rokov vrátane = 47,14 €
dieťa od 6 do 15 rokov vrátane = 43,60 €

dieťa od 15 do 25 rokov vrátane = 23,57 €

Všetky prepočty sa vykonávajú s presnosťou na dve desatinné miesta podľa § 47 ZDP. Prehľad jednotlivých súm, potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2022 je uvedený tabuľke, príp. tu:
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2021/2021.12.14_41_DZPaU_2021_I.pdf