Povinnosť zamestnávateľa kontrolovať zamestnancov v režime OTP

12.11.2021


Dňa 12.11.2021 NRSR schválila zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Okrem iných zákonov sa mení aj Zákonník práce. Účinnosť novely je dňom vyhlásenia v Zbierke.

V § 250b Zákonníka práce sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

"(6) Ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(7) Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 6, zamestnávateľ môže postupovať podľa odseku 6, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia nákazlivej choroby; v tomto prípade nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca."


Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9. Podľa nového § 252r sa ustanovenia § 250b ods. 6 a 7 od 1. mája 2022 nepoužijú.

Podrobnejšie o uvedenej povinnosti = registrovaní účastníci tu  KLIK