Povinnosť prekrytia dýchacích ciest

14.10.2021

Dňom 4. októbra 2021 vstúpila do účinnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 250, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vyhláška upravuje pravidlá používania ochrany horných dýchacích ciest všetkých osôb. Povinnosti vyplývajúce z vyhlášky sa týkajú aj zamestnancov pri výkone ich práce.

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 206/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti, nariaďuje všetkým osobám riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora kategórie FFP2, KN95, N95 alebo iným výrobkom, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody. Uvedené sa vzťahuje aj na interiérové pracoviská a iné interiérové priestory zamestnávateľa.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý

- je osobou so závažnou poruchou autistického spektra,

- je osobou so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

- je osobou pri výkone športu na interiérovom športovisku,

- je výkonným umelcom pri podávaní umeleckého výkonu,

- je účinkujúcim pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

- je tlmočníkom do posunkovej reči pri výkone povolania,

- sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom sa na zamestnanca nevzťahuje ani v čase potrebnom na konzumáciu pokrmu a nápoja v zariadení spoločného stravovania.

Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade

- pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

- zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, pri ktorej je vystavený záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenej do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,

- zamestnanca s chronickým ochorením dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanca s kožným ochorením tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,

- zamestnanca, u ktorého na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora,

- zamestnanca, ktorý sa nachádza v interiéri v územnom obvode okresu zaradeného podľa COVID AUTOMAT-u v stupni Monitoring, v I. stupni ostražitosti alebo v II. stupni ostražitosti.

Touto vyhláškou bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175/2021, ktorou sa nariaďovali opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v období do 16. mája 2021.

Zdroj:  https://www.ip.gov.sk/oznamy/pravidla-prekrytia-hornych-dychacich-ciest-na-pracoviskach-od-17-maja-2021/