Povinné nahlasovanie voľných pracovných miest od 1.1.2019

09.01.2019

Dňa 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela č. 376/2018 Z.z. zákona 5/2004 o službách zamestnanosti, v ktorej sa zavádza nová povinnosť zamestnávateľa.

V súlade s ust. § 62 ods. 6:

"Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.60aa)". 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje všetkých zamestnávateľov, že s účinnosťou od 1.1.2019 je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v územnom obvode ktorého sa pracovné miesto nachádza. Lehotu, v akej je potrebné voľné pracovné miesto nahlásiť, ustanovenie neobsahuje. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na to voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe). 

Zamestnávateľ môže voľné pracovné miesto (VPM) oznámiť týmito spôsobmi:

  • na úrade práce osobne u pracovníka - agenta pre voľné pracovné miesta, telefonicky, emailom. Zoznam agentov pre pracovné miesta nájdete na stránke úradu práce www.upsvr.gov.sk,
  • vyplnením tlačiva "Nahláška voľných pracovných miest" (viď príloha). Vyplnené tlačivo je potrebné zaslať na úrad práce prostredníctvom pošty, faxu alebo formou elektronickej pošty.
  • online prostredníctvom webovej stránky www.istp.sk. Po jednoduchej a bezplatnej registrácii v systéme ISTP môže zamestnávateľ bezplatne vytvárať, evidovať a zverejňovať ponuky pracovných miest a osloviť tak uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad) ako aj všetkých záujemcov o zamestnanie. Z dôvodu zachovania aktuálnosti pracovných miest platí obmedzenie platnosti VPM nahlásených prostredníctvom www.istp.sk a to na 1 rok od dátumu nahlásenia ponuky pracovného miesta. O uplynutí ročnej lehoty bude zamestnávateľ informovaný upozorňujúcim e-mailom mesiac pred ukončením ročnej platnosti pracovného miesta, následne každých 7 dní a posledný raz 3 dni pred ukončením ročnej platnosti ponuky. Ak bude mať zamestnávateľ stále záujem o obsadenie tejto pracovnej pozície, po zrušení tejto ponuky pracovného miesta môže vytvoriť novú ponuku formou kópie. Vytvorením kópie sa pracovná ponuka považuje za novo nahlásené pracovné miesto s plynutím novej lehoty platnosti 1 rok.
  • zamestnávateľ môže tiež voľné pracovné miesto nahlásiť a zverejniť na internetovom portáli na www.profesia.ska na www.kariera.sk (s príslušným poplatkom). Po zverejnení na týchto portáloch bude úrad práce považovať zákonnú povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto za splnenú.
  • o ďalších možnostiach využitia aj iných internetových portálov, či ďalších subjektov bude ústredie práce informovať postupne, ako bude s nimi nadväzovať spoluprácu.

  • V súlade s § 68a ods. 1 písm. e) zákona úrad práce za nesplnenie tejto povinnosti uloží zamestnávateľovi pokutou do výšky 300 eur.Podľa informácií z ústredia úradu práce ak zamestnávateľ nahlasuje voľné pracovné miesto, ktoré je vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinný nahlásiť ho na úrade práce, v územnom obvode ktorého sa voľné pracovné miesto vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny nachádza. Môže to urobiť osobne, telefonicky alebo poštou na príslušnom úrade práce, prostredníctvom internetovej stránky www.upsvr.gov.sk vyplnením dokumentu "Nahláška voľných pracovných miest" alebo prostredníctvom bezplatného internetového portálu www.istp.sk. Iba v týchto prípadoch bude úrad považovať povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny za splnenú.


    Zdroj: https://www.porada.sk/t313272-povinnost-oznamit-volne-pracovne-miesto-uradu-prace-od-1-1-2019-a.html#post3071662