PN ("korona")

03.04.2020

Zamestnanec uznaný za DPN z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo nariadenej izolácie
(ak bol zamestnanec uznaný do 26.3.2020 a skôr)
- za prvých desať nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa a od 11. dňa
trvania DPN vznikne nárok na nemocenské zo sociálnej poisťovne
- doba prvých 10 dní sa nebude uvádzať do ELDP do položky Kalendárne dni vylúčených
dôb (zamestnanci nar. do 31.12.1984)


Zamestnanec uznaný za DPN z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo nariadenej izolácie
(od 27.3.2020 a neskôr - v zmysle novely č. 63/2020 účinnej od 27.3.2020)
- nevzniká nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa
- od prvého dňa DPN nárok na nemocenské podľa zákona o sociálnom poistení
- celá doba sa bude uvádzať do ELDP do položky Kalendárne dni vylúčených dôb (zamestnanci nar. do 31.12.1984)


Zamestnanec uznaný za DPN dôvodu choroby a úrazu
- za prvých desať nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa a až od 11. dňa
trvania DPN vznikne nárok na nemocenské zo sociálnej poisťovne
- doba prvých 10 dní sa nebude uvádzať do ELDP do položky Kalendárne dni vylúčených dôb (zamestnanci nar. do 31.12.1984)


Dňa 2.4.2020 bolo doplnené:

V súvislosti so šírením koronavírusu bola novelou č. 63/2020 Z. z. zákona o sociálnom poistení prijatá zmena, ktorá sa týka výšky nemocenského, a to u tých osôb, ktoré boli uznané za práceneschopné z dôvodu karantény alebo izolácie.

Sociálna poisťovňa bude v takomto prípade vyplácať nemocenské už od prvého dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti a to vo výške 55 %
denného vymeriavacieho základu
.

MPSVR a Sociálna poisťovňa uvádza na svojom webovom sídle, že nárok na
pandemické nemocenské (z dôvodu karantény a izolácie) vo výške
55% denného vymeriavacieho základu vzniká najskôr odo dňa účinnosti príslušnej novely zákona o sociálnom poistení, t.j. od 27.3.2020.


Príkladom sa uvádza, že ak DPN vznikla zamestnancovi 20.3.2020, nárok na náhradu príjmu mu zamestnávateľ vyplatí za dni od 20.3. do 26.3.2020, a od 27.3.2020 má zamestnanec nárok na nemocenské.

Viac info a postup podľa MPSVR: tu: https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/osetrovne-nemocenske/

Podľa MPSVR - Zamestnanec uznaný za DPN z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo nariadenej izolácie (ak bol zamestnanec uznaný do 26.3.2020 a skôr)
- od 27.3.2020 nárok na nemocenské, bez ohľadu na to, koľko dní poberal náhradu príjmu od vzniku DPN


PN - IZOLÁCIA = ZMENY (zmena § 33ods. 1) z  25. 3. 2020

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=476761

Zamestnanec a SZČO majú nárok na nemocenské nielen v prípade dočasnej práceneschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo ak im bolo nariadené karanténne opatrenie, ale aj ak im bola nariadená izolácia.

Na všetko toto sa v ďalších častiach zákona používa pojem "dočasná pracovná neschopnosť".

Karanténa je dočasné obmedzenie pohybu osoby podozrivej z infekčnej choroby; odlúčenie, oddelenie, dočasná izolácia.

Izolácia je oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie počas ich infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia. Nárok na ošetrovné odo dňa účinnosti zákona (zmeny)


Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne :

a) ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo

b) sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia
osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
,
ak:

* dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu,

* predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, alebo

* fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu, alebo bola
prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.