Pandemická PN = Klasická PN

23.11.2021


Od 1.12.2021 sa pandemická DPN ruší a zamestnanec, ktorý bude od 1.12.2021 (vrátane) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karantény alebo izolácie, už nebude mať nárok na pandemické nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Pandemická DPN sa dostáva na úroveň štandardnej DPN, kedy zamestnancovi uznaného za práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie vzniká za prvých 10 dní nárok na náhradu príjmu, ktorú mu vypláca zamestnávateľ a až od 11-dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti vzniká zamestnancovi nárok na nemocenské. Tento nový postup vyplýva z ust. § 293fel zákona o sociálnom poistení: "Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla po 30. novembri 2021, ustanovenia § 293er ods. 1 a 2 a § 293fek ods. 3 sa nepoužijú."