Odpustenie odvodov do SP - COVID-19

07.05.2020

Sociálna poisťovňa prijíma čestné vyhlásenia na odpustenie poistného za apríl 2020

06.05.2020

Sociálna poisťovňa dnešným dňom začína prijímať čestné vyhlásenia v súvislosti s odpustením sociálnych odvodov za mesiac apríl. Táto možnosť sa týka zamestnávateľov v časti odvodov za zamestnávateľov, ktorí mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu prevádzku. Možnosť odpustenia odvodov sa netýka časti poistného, ktoré zamestnávateľ odvádza za zamestnancov. Odpustenie odvodov si môžu vyplnením čestného vyhlásenia uplatniť aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali takisto počas apríla uzatvorenú aspoň jednu prevádzku najmenej 15 dní.

Splnenie uvedenej podmienky zamestnávateľ alebo SZČO preukáže čestným vyhlásením, ktoré pošle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr do 18. mája 2020. Vzhľadom na to, že Sociálna poisťovňa očakáva veľký počet týchto čestných vyhlásení a kvôli tomu, aby pre žiadateľov vytvorila väčší časový priestor na ich posielanie, predĺžila termín na ich prijímanie z 11. na 18. mája 2020.

Vyplnený a odoslaný formulár čestného vyhlásenia sa považuje za žiadosť o odpustenie odvodov a v elektronickej podobe je dostupný tu: Čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov.

V prípade, že zamestnávateľ alebo SZČO nemá prístup na internet, môže vyplnený formulár poslať poštou alebo doručiť ho osobne do schránky v príslušnej pobočke (Kontakty - pobočky).

Čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov (word) tu:

Odpustenie odvodov za apríl 2020 nebude mať negatívny vplyv pri posudzovaní nároku a na výšku nemocenských alebo dôchodkových dávok.

Dokument bol revidovaný: 06.05.2020

https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-prijima-cestne-vyhlasenia-na-odpustenie-poistneho-za-april-2020/48411s68626c   


Sociálna poisťovňa informuje o možnosti odpustenia poistného za apríl aj prostredníctvom SMS a e-mailov

07.05.2020

O možnosti odpustenia poistného za mesiac apríl 2020 Sociálna poisťovňa informuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) aj prostredníctvom SMS a e-mailových správ. Využiť na to môžu formulár Čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov, ktorý je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Táto možnosť sa týka zamestnávateľov v časti odvodov za zamestnávateľov, ktorí mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu prevádzku. Možnosť odpustenia odvodov sa netýka časti poistného, ktoré zamestnávateľ odvádza za zamestnancov. Odpustenie odvodov si môžu vyplnením čestného vyhlásenia uplatniť aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali takisto počas apríla uzatvorenú aspoň jednu prevádzku najmenej 15 dní. Splnenie uvedenej podmienky žiadateľ preukáže uvedeným čestným vyhlásením, ktoré treba zaslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr do 18. mája 2020.

Od včerajšieho popoludnia do dnešného rána zatiaľ Sociálna poisťovňa zaslala zamestnávateľom približne 38 tisíc SMS správ a 45 tisíc e-mailov. Podobne začínajú tieto informácie dostávať aj živnostníci a ostatné SZČO. Obom skupinám, ktoré majú nahlásené aktuálne kontakty, zašle Sociálna poisťovňa počas dnešného dňa približne 300 tisíc SMS a e-mailových správ.

Dokument bol revidovaný: 07.05.2020

https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-informuje-o-moznosti-odpustenia-poistneho-za-april-aj-prostrednictvom-sms-a-e-mailov/48411s68630c 


Povinnosť vykazovať poistné sa ani pri odpustení odvodov za apríl nemení

07.05.2020

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zamestnávatelia sú aj v prípade odpustenia odvodov za časť zamestnávateľa za mesiac apríl 2020 povinní poistné na sociálne poistenie vykázať a predložiť mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Sú povinní tak urobiť v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. Povinnosť vykazovať poistné na sociálne poistenie za mesiac apríl 2020 sa teda nemení. Zachovaný zostáva aj spôsob vykazovania, tzn. zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa aj za zamestnanca a napriek tomu, že má odpustené odvody za časť zamestnávateľa, nevykazuje z tohto dôvodu nulové poistné.

Dokument bol revidovaný: 07.05.2020

https://www.socpoist.sk/aktuality-povinnost-vykazovat-poistne-sa-ani-pri-odpusteni-odvodov-za-april-nemeni/48411s68632c 


Ako zistím, že čestné vyhlásenie na odpustenia odvodov za apríl 2020 prešlo do Sociálnej poisťovne správne

07.05.2020

Zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorí v týchto dňoch elektronicky zasielajú do Sociálnej poisťovne Čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov za mesiac apríl 2020, dostanú okamžitú informáciu o úspešnom odoslaní vyplneného formuláru oznámením "Formulár bol úspešne odoslaný". Znamená to potvrdenie prijatia a spracovania formuláru. Zamestnávatelia ani živnostníci teda nemusia telefonovať ani inak kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne, aby si prijatie svojej žiadosti o odpustenie odvodov za apríl overovali.

Ak niektoré z identifikačných údajov vo formulári nevyplnili správne, bude ich kontaktovať miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne so žiadosťou o nápravu a odoslanie správne vyplneného formuláru. O jeho úspešnom spracovaní bude Sociálna poisťovňa žiadateľov navyše informovať aj mailovou formou (nie však okamžite), preto je dôležité dbať na správne vyplnenie mailovej adresy. Rovnakým spôsobom budú o úspešnom spracovaní formuláru informovaní aj odvádzatelia, ktorí zašlú formulár poštou, alebo ho odovzdajú v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne a uvedú pritom svoju mailovú adresu.

Dokument bol revidovaný: 07.05.2020

https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-zistim--ze-cestne-vyhlasenie-na-odpustenia-odvodov-za-april-2020-preslo-do-socialnej-poistovne-spravne/48411s68631c