OČR A ZAMESTNANIE ("korona")

03.04.2020

Dňa
25.3.2020 zverejnila Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle
informáciu, že

nie je príslušná potvrdzovať, či oznamovať
zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá alebo pokračuje v poberaní dávky
ošetrovné (OČR)
.

Takéto potvrdenia Sociálna poisťovňa nevystavuje ani zamestnancom. Nie je teda v jej kompetencii oznamovať zamestnávateľovi, že jeho zamestnanec nie je v práci z dôvodu, že školy, škôlky a iné školské zariadenia sú uzatvorené.

Zamestnávateľ si musí otázku preukázania prekážok v práci vyriešiť vo vlastnej réžii - je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci, vrátane toho, že na prelome mesiaca mu prekážka v práci trvá.

Ospravedlnenie prekážky v práci nie je viazané na poskytovanie dávky ošetrovné.

V období krízovej situácie (v súvislosti s koronavírusom) boli pri uplatnení nároku na nemocenské a ošetrovné prijaté osobitné postupy.

Podstata spočíva v tom, že doklady o DPN a OČR lekár nedoručuje zamestnancovi, ale príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (okrem výnimiek, napr. ak ide o chorobu, či úraz). To znamená, že zamestnanec si vie voči zamestnávateľovi splniť oznamovaciu povinnosť a oznámi mu, že nepríde do práce, ale už nevie svoju neprítomnosť preukázať tak ako mu ukladá Zákonník práce - potvrdením od lekára.

A to je/bude problém!

Akzamestnávateľ nebude mať korektné vstupy (a bude sa spoliehať len na informácie od zamestnanca, napr. formou čestného vyhlásenia o neprítomnosti), bude to mať dopad na ďalšie povinnosti zamestnávateľa (voči SP a ZP). Ak budú údaje nekorektne spracované, budú chybne vykázané údaje aj voči SP a ZP (či správcovi dane), a budeme sa "točiť v bludnom kruhu". Chybné údaje tak budú nielen u zamestnávateľa, ale aj zdravotnej a sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa v oznámení uvádza, že:  Zamestnávateľ si musí otázku preukázania prekážok v práci vyriešiť vo vlastnej réžii".

Čo musí zamestnávateľ je to, že musí rešpektovať Zákonník práce, t.j. bez potvrdenia od lekára, nevie ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca a v konečnom dôsledku nevie, o aký typ neprítomnosti ide a tak nevie zaručiť korektné spracovanie výplat, splnenie oznamovacích povinností do ZP a SP, spracovanie mesačných výkazov a aj evidenčných listov dôchodkového poistenia (najmä u osôb narodených do 31.12.1984).

V praxi môže vzniknúť ešte jeden problém.

Zamestnanec vám síce oznámi, že je na DPN alebo na OČR, ale konanie o dávku môžete byť zastavené (napr. pre nesplnenie zákonných podmienok a pod.)

V praxi môže vzniknúť niekoľko kombinácií (a zamestnanci spravidla nebudú vedieť rozlíšiť, o aký typ neprítomnosti pôjde), a preto je zamestnávateľ "nútený" s vedomím, že porušuje Zákonník práce, pripraviť si vlastné interné doklady, na ktorých zamestnanec potvrdí, o akú neprítomnosť ide.


AKO  POŽIADAŤ  O  OŠETROVNÉ  V  SP

1) Rodič musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného:

a/ vyplniť formulár žiadosti o dávku ošetrovné: Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus

b/ Odoslať formulár e-mailom (E-mailové adresy pobočiek SP) alebo poštou
do príslušnej pobočky (ak je zamestnanec, tak v sídle zamestnávateľa; ak je
SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, tak v mieste trvalého bydliska) a zostať s dieťaťom doma.

Pozor: Všetky kontakty na pobočky nájdete tu: Kontakty - pobočky

Pozor: Vyplnené formuláre žiadosti posielajte na e-mailové adresy pobočiek (neposielajte ich opakovane, ani neoverujte ich prijatie)

c) zatelefonovať do pobočky Sociálnej poisťovne (odporúčame uprednostniť
e-mailové alebo poštové podanie žiadosti o dávku, telefonické linky môžu byť
preťažené)

2) Zamestnanec o tom, že žiada o OČR, musí informovať svojho zamestnávateľa.

3) Následne si Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy overí, že školské/predškolské zariadenie daného dieťaťa bolo uzavreté a takisto z vlastnej iniciatívy začne konanie o dávke ošetrovné.

4) K žiadosti o ošetrovné treba na konci mesiaca pobočke SP poslať (najlepšie
e-mailom) Čestné vyhlásenie, v ktorom uvediete, koľko dní ste ošetrovali.

5) Po skončení konania pobočka SP vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi a vyplatí peniaze.

V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní), resp. v prípade dieťaťa do 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.

V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov - do dovŕšenia 16. roku veku - potrebuje potvrdenie lekára.
Treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné,
vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne. Následne Sociálna poisťovňa postupuje podľa vyššie uvedených bodov.

Nárok na pandemické ošetrovné majú aj  ďalšie nemocensky poistené osoby, ak zabezpečujú starostlivosť o potomka (dieťa, vnuka, pravnuka), alebo predka (rodiča, starého rodiča, prastarého rodiča), súrodenca, manžela, manželku, alebo rodiča manžela/manželky v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté.

Pozor: K žiadosti o ošetrovné treba poslať do SP aj čestné vyhlásenie

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že do príslušnej pobočky musia poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné
vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné
, a tiež postup, ako ho vyplniť.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín - koniec mesiaca -
nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).
Čestné vyhlásenie odošlite e-mailom (E-mailové adresy pobočiek SP) alebo poštou (poštové adresy pobočiek).

Upozornenie: Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia.

mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne p


OČR - zamestnanec ošetruje choré dieťa, manžela/manželku, rodiča, rodiča manžela/manželky
- potrebné potvrdenie pediatra/lekára, ktorý pre chorobu vyšetrí choré dieťa
- lekár potvrdí Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a odovzdá ho zamestnancovi, ktorý ho doručí zamestnávateľovi, a ten do sociálnej
poisťovne
- nárok na ošetrovné prvých 10 dní, potom [ak bude pre chorobu OČR trvať viac ako 10 dní, dôjde podľa môjho názoru k prerušenie povinného poistenia (vhodnejšie je preto po 10 dňoch OČR z dôvodu choroby dieťaťa ukončiť) a požiadať o OČR z dôvodu uzatvorenia školy (krízová situácia)


OČR - zamestnanec ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku (v zákone nie je uvedené, že ide o "choré" dieťa), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou

- potrebné potvrdenie pediatra/lekára, pričom zamestnanec môže len telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi
- ide o prípady, ak je škola uzatvorená z dôvodu nariadenia príslušného
orgánu (ústredný krízový štáb) a rodič sa stará o dieťa staršie ako 11 rokov    (11 rokov + 1 deň), najviac však do dovŕšenia 16. roku veku
- ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie
dieťaťa z dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča, pediater potvrdí

Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a zašle ho do Sociálnej poisťovne (pediatri vypíšu časť A tohto potvrdenia); dôvodom vystavenia tejto žiadosti bude diagnóza U07.2 podozrenie z infekcie COVID19


OČR - zamestnanec sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (doteraz
do 10 rokov veku) alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia, predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať
- nepredkladá sa potvrdenie pediatra/lekára
- ide o prípady, ak je škola uzatvorená z dôvodu nariadenia príslušného
orgánu
- o ošetrovné žiada zamestnanec sociálnu poisťovňu sám (bez pediatra), a to
tak, že si na stránke Sociálnej poisťovne nájde tlačivo Žiadosť o ošetrovné - nárok na ošetrovné v súvislosti s koronavírusom (pediatri toto tlačivo nepotvrdzujú)
- zamestnanec vyplnené tlačivo doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne bez potvrdenia lekárom.


OČR - zamestnanec sa stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, napr. dieťa s ťažkým zdravotným postihnutým, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie; v tomto prípade sa nevyžaduje potvrdenie od lekára, nakoľko sociálna poisťovňa si sama preverí, či zariadenie sociálnych služieb bolo uzavreté

- v tomto prípade sa nevyžaduje potvrdenie od lekára, nakoľko sociálna poisťovňa si sama preverí, či zariadenie sociálnych služieb bolo uzavreté, a postupuje sa rovnako ako v prechádzajúcom prípade. V súlade s prechodným ust. § 293er ods. 10 novely č. 63/2020 Z. z. zákona poistencovi, ktorému v čase krízovej situácie vznikol nárok na ošetrovné pred nadobudnutím účinnosti novely č. 63/2020 Z.z., t.j. pred 27.3.2020, tento nárok zanikol v čase krízovej situácie pred 27.3.2020 a potreba ošetrovania, príp. starostlivosti trvá aj po 27.3.2020, vzniká nárok na ošetrovné aj za obdobie pred 27.3.2020, za ktoré nevznikol nárok na ošetrovné pred 27.3.2020.
Poistencovi tak bude vyplatené ošetrovné v zmysle novely účinnej od 27.3.2020 aj za obdobie pred 27.3.2020, t.j. spätne od vzniku krízovej situácie a uzavretia predškolských/školských zariadení.
Nárok na ošetrovné za dobu od 10.3.2020 do 15.3.2020 (najmä školy v Bratislavskom kraji) sa posudzuje samostatne. To znamená, že rodič si na základe jednej žiadosti uplatní nárok na ošetrovné za dobu od 10.3.2020 do 15.3.2020 a základe druhej žiadosti nárok na ošetrovné od 16.3.2020 do konca doby trvania zatvorenia predškolských/školských zariadení.