Nové sadzobníky pokút v SP od 1. 8. 2018

20.09.2018

Marta Weberová

Od 1.8.2018 je na základe príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 13/2018 schválený nový Sadzobník pokút - prijaté navýšenie pokút sa týka len zamestnávateľov (platiteľov poistného).

Prihlásenie zamestnanca do registra sociálnej poisťovne

Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť zamestnanca na sociálne poistenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred vznikom poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti. Pokuta za oneskorené prihlásenie zamestnanca sa zvýšila od 1. 8. 2018 na 16,60 eur za každý deň omeškania (do konca júla 2018 mohla byť pokuta maximálne vo výške 3,32 eur). Najnižšia sadzba pokuty zostáva nezmenená, a to vo výške 0,30 eura. Ak zamestnávateľ zamestnanca do registra poistencov neprihlásil vôbec, môže mu Sociálna poisťovňa uložiť pokutu maximálne do výšky 33,20 eur za každý deň omeškania (do konca júla 2018 bola pokuta maximálne do výšky 6,60 eur za každý deň omeškania). Najnižšia sadzba pokuty sa zvýšila o dvojnásobok, a to zo sumy 0,30 eur na 0,60 eur za každý deň omeškania.

Predkladanie výkazov poistného a príspevkov do sociálnej poisťovne

Pokuty za nepredloženie výkazu alebo aj za predloženie výkazu, ale po lehote, sa takisto zvýšili. Pri predložení výkazu po lehote splatnosti poistného môže byť výška pokuty uložená v rozpätí od 5 eura do 1 330 eura (do konca júla 2018 mohla byť pokuta uložená od 1,60 eura do 663,80 eura). Ak výkaz predložený nebol vôbec, môže byť výška pokuty uložená v rozpätí od 10 eura do 3 320 eura (do konca júla 2018 mohla byť pokuta uložená od 3,30 eura do 1 659,70 eura). Pokuta za predloženie výkazu, ktorý nebol predložený v zákonom predpísanej forme, sa nezmenila.

https://www.socpoist.sk/poistne-a-pokuty/55439s