ZAMESTNÁVATELIA - Nová povinnosť voči SP, ktorú si musíte splniť najneskôr do 25. februára 2022

07.02.2022

ZAMESTNÁVATELIA POZOR!

MaVe Lines, s.r.o. - Marta Weberová

Národná rada SR dňa 4. mája 2021 schválila zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce, ktorým sa o. i. mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Účinnosť tohto zákona sa zákonom č. 480/2021 Z. z. dodatočne posunula na 1. marec 2022.V § 128 ods. 1 písm. g) Zákona o SP sa stanovuje povinnosť platiť poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Nové poistné na financovanie podpory musia platiť zamestnávatelia bez ohľadu na to, či budú niekedy poberať podporu v čase skrátenej práce, alebo nie. Princíp poistenia: Platí každý, komu je zákonom daná povinnosť platiť poistné.Podľa nového § 136a Zákona o SP sadzba poistného na financovanie podpory (PFP) pre zamestnávateľa je 0,5% z vymeriavacieho základu, pričom maximálny vymeriavací základ pre tento druh poistenia je je 7-násobok priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné (pre rok 2022 = 7 931 €) - § 138 odst. 9 Zákona o SP. Suma takéhoto vypočítaného poistného sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.


Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca aj na účely výpočtu poistného na financovanie podpory.

Ak zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory, sadzba poistného je 0,5% z vymeriavacieho základu (jeho zamestnanca v pracovnom pomere - pracovná zmluva),
potom sa takémuto zamestnávateľovi znižuje sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti (PvN) na 0,5% z vymeriavacieho základu.

Zamestnanec na "pracovnú zmluvu", v.r. výkonu práce vo verejnom záujme a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
Odvody o.i.                  za zamestnanca                  za zamestnávateľa
                         PvN              1%                                       0,5%
                         PFP              xxx                                       0,5%


Ostatní zamestnanci s pravidelným príjmom - štátnozamestnanecký pomer, iný právny vzťah, napr. dohoda s pravidelným príjmom, konateľ s pravidelným príjmom, poslanec miestneho zastupiteľstva s pravidelným príjmov...
Odvody o.i.                   za zamestnanca                   za zamestnávateľa
                          PvN            1%                                           1%
                          PFP            xxx                                           xxx


Sociálna poisťovňa s súvislosti so zavedením nového PFP zavádza v evidencií zamestnancov novú položku "Typ právneho vzťahu".

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa vyzýva zamestnávateľov, aby typ právneho vzťahu zamestnancov s pravidelným príjmom oznámili zaslaním registračných listov (RLFO) typu "Zmena" za týchto zamestnancov a to najneskôr do 25. februára 2022.
Nový údaj "Typ právneho vzťahu" sa vyznačí v oddiele 5.


https://www.socpoist.sk/kurzarbeit---doplnky-v-evidencii-zamestnanca/70204s

Podľa "Poučenia na vyplnenie registračného listu fyzickej osoby" sa tu krížikom vyznačí niektorá z možnosti:

  • Pracovný pomer
  • Štátnozamestnanecký pomer
  • Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
  • Iný právny vzťah

Pozor, ak zamestnávateľ zamestnancom nedoplní do evidencie nový údaj "Typ právneho vzťahu", v takom prípade bude Sociálna poisťovňa vychádzať z predpokladu, že uvedení zamestnanci majú uzatvorenú pracovnú zmluvu a od 1. marca 2022 bude za nich zamestnávateľ platiť poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce.

Všetkým zamestnancom s pravidelným príjmom, ktorí budú mať tento údaj prázdny, Sociálna poisťovňa koncom februára 2022 automaticky doplní typ právneho vzťahu "Pracovný pomer" !! A to bude následne znamenať problémy pri kontrole mesačného výkazu poistného za mesiac marec, pokiaľ zamestnávateľ za takýchto zamestnancov neodvedie správne poistné.

Každá suma poistného sa z vymeriavacieho základu vypočítava osobitne a osobitne sa zaokrúhľuje. V mesačných výkazoch poistného a vo výkazoch poistného (nepravidelný príjem) dôjde od marca 2022 k zmene, pretože sa musí vo výkazoch osobitne vyčísliť nové poistné na financovanie podpory (PFP).

Vo výkazoch sa zároveň zavedie nová položka, vymeriavací základ zamestnávateľa za zamestnanca pri poberaní podpory v čase skrátenej práce. Ak vláda nariadením podľa § 140a zákona (viď ďalej) odpustí zamestnávateľovi poistné na sociálne poistenie za zamestnanca, na ktorého čerpá podporu v čase skrátenej práce, tu sa uvedie vymeriavací základ, z ktorého zamestnávateľ platí poistné, a to ako celková suma príjmu zamestnanca, z ktorej sa platí poistné (teda vymeriavací základ zamestnanca), znížená o náhradu mzdy, ktorú dostal zamestnanec za čas skrátenej práce, teda za čas na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.

Jednoducho ide o to, že zamestnávateľ bude svoju časť poistného vypočítavať a platiť z vymeriavacieho základu zamestnanca zníženého o náhradu mzdy za čas skrátenej práce.


POZOR pri zamestnancoch, za ktorých sa neplatí PvN (poistné v nezamestnanosti) !!!

Podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa poistenie v nezamestnanosti nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Pokiaľ má takáto fyzická osoba pracovný pomer, na účely zákona o podpore v čase skrátenej práce sa považuje za zamestnanca, zamestnávateľ môže pri splnení ďalších podmienok na takúto osobu poberať podporu a podľa zákona o sociálnom poistení za takúto osobu zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory.

To znamená, že ak ide napr. o zamestnanca v pracovnom pomere, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, on sám neplatí poistné 1% na poistenie v nezamestnanosti, zamestnávateľ platí poistné 0,5% na financovanie podpory (PFP) a neplatí poistné 0,5% na poistenie v nezamestnanosti (PvN).

U tejto pomerne malej skupiny zamestnancov dochádza na strane zamestnávateľa k zvýšeniu odvodového zaťaženia - od 1.3.2022 zamestnávateľ platí "nových" 0,5% na financovanie podpory.

Odvody o.i.                     za zamestnanca                  za zamestnávateľa
                        PvN                  xxx                                        xxx
                        PFP                  xxx                                        0,5%


Podľa § 140 ods. 6 za tzv. vylúčené doby zamestnávateľ nie je povinný platiť ani poistné na financovanie podpory.