Návrh na zmenu výšky stravného

06.05.2019

NÁVRH VÝŠKY STRAVNÉHO

V súvislosti so zvýšením cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike NAVRHUJE MPSVR SR zvýšiť sumy stravného na pracovnej ceste. Naposledy boli sumy stravného pri pracovných cestách upravené k 1.6.2018 a to na základe Opatrenia MPSVR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného.

Zvýšené sumy stravného budú zamestnancovi patriť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom budú zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (§ 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách). To znamená, že ak opatrenie vyjde do konca mája, nové sumy stravného budú platiť od 1.6.2019. Sumy stravného pre pracovné cesty sa zvyšujú nasledovne:

- pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 € a na 5,10 €, t. j. zvýšenie o 30 centov,

- pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 € na 7,60 €, t. j. zvýšenie o 50 centov,

- pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 10,90 € na 11,60 €, t. j. zvýšenie o 70 centov.

Výška stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín schválená vo výške 5,10 €, má nasledovné dopady:

minimálna hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. zvyšuje sa z 3,60 € na 3,83 €

príspevok na stravovanie, ktorý sa považuje za daňový uznaný výdavok zamestnávateľa a ktorým zamestnávateľ prispieva na stravovanie, je v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní (z 5,10 €) 5 až 12 hodín, t.j. zvyšuje sa z 2,64 € na 2,81 €.