Minimálna mzda 2021

02.09.2020

Dňa 16.10.2019 bola schválená novela č. 375/2019 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o minimálnej mzde"), ktorá zaviedla pri určovaní výšky minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok tzv. "automat". Minimálna mzda sa mala pre rok 2021 stanoviť ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej ŠÚ SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Z prechodného ustanovenia § 9b ods. 2 navrhovanej novely zákona o minimálnej mzde vyplýva, že sa suma mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2021 neurčí na úrovni 60%, ale na úrovni 57 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, t.j. podľa vzorca:mesačná minimálna mzda = 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnancov hospodárstve SR zverejnenej ŠÚ SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Percentuálny podiel na úrovni 57 % bol odvodený od aktuálneho podielu medzi priemernou mesačnou mzdou za rok 2018 (1 013 €) a mesačnou minimálnou mzdou na kalendárny rok 2018 (580 €). Pre určenie výšky minimálnej mzdy pre rok 2021 sa použije priemerná mesačná nominálna mzda v hospodárstve SR zverejnenej ŠÚ SR za kalendárny rok za rok 2019, ktorá je vo výške 1 092 €. Mesačná minimálna mzda predstavuje pri 57 % podiele zo sumy priemernej mesačnej mzdy 622,44 € po zaokrúhlení na celé eurá nahor Dňa 16.10.2019 bola schválená novela č. 375/2019 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o minimálnej mzde"), ktorá zaviedla pri určovaní výšky minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok tzv. "automat". Minimálna mzda sa mala pre rok 2021 stanoviť ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej ŠÚ SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.
Z prechodného ustanovenia § 9b ods. 2 navrhovanej novely zákona o minimálnej mzde vyplýva, že sa suma mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2021 neurčí na úrovni 60%, ale na úrovni 57 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, t.j. podľa vzorca:mesačná minimálna mzda = 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnancov hospodárstve SR zverejnenej ŠÚ SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Percentuálny podiel na úrovni 57 % bol odvodený od aktuálneho podielu medzi priemernou mesačnou mzdou za rok 2018 (1 013 €) a mesačnou minimálnou mzdou na kalendárny rok 2018 (580 €). Pre určenie výšky minimálnej mzdy pre rok 2021 sa použije priemerná mesačná nominálna mzda v hospodárstve SR zverejnenej ŠÚ SR za kalendárny rok za rok 2019, ktorá je vo výške 1 092 €. Mesačná minimálna mzda predstavuje pri 57 % podiele zo sumy priemernej mesačnej mzdy 622,44 € po zaokrúhlení na celé eurá nahor 623 €. Na rok 2021 by sa teda mala zvýšiť minimálna mzda nasledovne:

  • suma mesačnej minimálnej mzdy sa zvýši zo sumy 580 € na sumu 623 €
  • suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom sa zvýši z 3,333 € na 3,580 € (pri ustanovenom pracovnom čase 40 hodín týždenne)
V súlade s § 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde zamestnancovi, ktorého ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín, patrí za každú odpracovanú hodinu suma hodinovej minimálnej mzdy, ktorá sa určí ako 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Takto určená hodinová minimálna mzda sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta. Ak je však ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši. Takto určená suma minimálnej hodinovej mzdy sa s účinnosťou od 1.1.2021 zaokrúhli na tri desatinné miesta (podľa pôvodnej právnej úpravy sa uplatňovalo zaokrúhľovanie na štyri desatinné miesta).Na rok 2021 by sa teda mala zvýšiť minimálna mzda nasledovne:

  • suma mesačnej minimálnej mzdy sa zvýši zo sumy 580 € na sumu 623 €
  • suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom sa zvýši z 3,333 € na 3,580 € (pri ustanovenom pracovnom čase 40 hodín týždenne)

V súlade s § 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde zamestnancovi, ktorého ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín, patrí za každú odpracovanú hodinu suma hodinovej minimálnej mzdy, ktorá sa určí ako 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Takto určená hodinová minimálna mzda sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta. Ak je však ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši. Takto určená suma minimálnej hodinovej mzdy sa s účinnosťou od 1.1.2021 zaokrúhli na tri desatinné miesta (podľa pôvodnej právnej úpravy sa uplatňovalo zaokrúhľovanie na štyri desatinné miesta).