MD, RD a vznik nároku na riadnu Dovolenku

24.10.2018

Dva praktické príklady pre výpočet nároku na dovolenku po návrate z RD

Autor príkladov: Marta Weberová

Príklad č. 1

Vznik PP = 15.2.2015 v roku 2015 si vyčerpala celú dovolenku na ktorú jej vznikol nárok

Nástup na MD = 12.9.2016 (dieťa sa narodilo 1.11.2016)

Skončenie MD = 14.5.2017 (MD trvala 34 týždňov)

Začiatok RD = 15.5.2017

Ukončenie RD = 1.11.2019 (dieťa dovŕšilo 3 roky)

Nástup späť do práce = 2.11.2019

Aký bude zostatok dovolenky z predchádzajúcich období a aký bude nárok na dovolenku za rok 2019?

Nárok na dovolenku za rok 2015 16,5 dňa nárok - 16,5 dňa čerpanie = 0 dní

Nárok na dovolenku za rok 2016 20 dní

Nárok na dovolenku za rok 2017 13,5 dňa

Nárok na dovolenku za rok 2018 0 dní

Nárok na dovolenku za rok 2019 2 dni

Dovolenka v roku 2019 ( stará + nová dovolenka) = 0 + 20 + 13,5 + 0 + 2 = 25,5 dňa

Nárok na D v roku 2015:

Vek = 30 rokov ----- celoročný nárok = 20 dní (§ 103)

Vznik PP 15.2.2015

Po odpracovaní 60 dní (§101 ZP) vznikne zamestnancovi nárok na dovolenku za kalendárny rok, avšak len v rozsahu odpracovaných celých mesiacov, teda pomerná časť dovolenky za kalendárny rok - § 101, § 102 ZP.

Zamestnanec odpracoval v roku 2015 10 celých mesiacov, preto má nárok na 10/12 z celoročného nároku 20 dní (§ 101 a § 102 ZP).

D = 20 : 12 x 10 = 16,6666 = 16,5 dňa

Vyčerpal si celých 16,5 dňa do konca roku 2015.

Nárok D v roku 2016:

Vek = 31 rokov ----- celoročný nárok 20 dní (§ 103 ZP)

PP trvá celý rok od 1.1. do 31.12.2016

1.1.-11.9.2016 pracovala a tento čas sa počíta ako výkon práce pre účely vzniku nároku na D

12.9.-31.12. 2016 = MD, ktorá sa, na účely dovolenky, počíta ako výkon práce - 144 a) ZP

Nárok na D za rok 2016 = 20 dní

Nárok na D v roku 2017:

Vek = 32 rokov ---- celoročný nárok 20 dní (§ 103 ZP)

PP (1.1. - 31.12.2017) trvá = je splnená podmienka nepretržitého zamestnania

1.1. - 14.5.2017 = MD a to je 95 pracovných dní, ktoré sa počítajú na účely dovolenky ako výkon práce. Zároveň to spĺňa podmienku odpracovania 60 dní pre nárok na celoročnú dovolenku (§ 101 ZP, § 144 a) ZP - tu sa neuvádza, že by sa MD mala považovať za niečo iné ako výkon práce)

15.5. - 31.12.2017 = RD = 165 pracovných dní, ktoré sa za výkon práce nepovažujú a preto ich považujeme za neodpracované ( § 144 a) odst. 3 ZP).

Nárok na dovolenku:

1) Nepretržité trvanie PP celý rok = splnené

2) Odpracovaných 60 dní (MD) = splnené

Nárok na D za rok 2017 = 20 dní

Je však splnená aj podmienka na krátenie dovolenky z dôvodu dlhodobej neprítomnosti (§ 109 ZP):

RD sa neposudzuje za výkon práce takže sú to neodpracované dni (§ 144 a) = dôvod na krátenie

RD = neodpracované v roku 2017 = 165 pracovných dní

Kráti sa:

za prvých 100 neodpracovaných dní o 1/12

za ďalších zameškaných 21 dní opäť o 1/12

a za každých ďalších 21 zameškaných dní vždy o ďalšiu 1/12.

165 dní = 100 dní = 1/12

21 dní = 1/12

21 dní = 1/12

21 dní = 1/12

Spolu sa bude krátiť o 4/12 z celoročného nároku 20 dní ---- 20 : 12 x 4 = 6,6666 = 6,5 dňa

Nárok na D za rok 2017 = 20 - 6,5 = 13,5 dňa

Nárok na D v roku 2018:

Vek = 33 rokov, celoročný nárok na D = 25 dní

1.1. - 31.12. 2018 = RD = nepovažuje sa za výkon práce

Nevzniká nárok na dovolenku za tento rok, nie je splnená podmienka odpracovaných 60 dní, hoci PP trvá celý rok.

D = 0 dní

Nárok na D v roku 2019:

Vek = 34 rokov, celoročný nárok na D = 25 dní

1.1. -1.11.2019 = RD = neodpracované, nepovažuje sa za výkon práce

2.11. - 31.12.2019 = Nástup do práce = Výkon práce

Odpracovaných dní (výkon práce) v roku 2019:

november = 20 pracovných dní

december = 21 pracovných dní

Spolu = 41 odpracovaných dní

Zamestnanec nesplnil podmienku odpracovania 60 dní v kal. roku, hoci splnil podmienku nepretržitého trvania PP celý kal. rok.

V tomto prípade sa bude počítať nárok na dovolenku za odpracované dni, teda za každých 21 odpracovaných dní vznikne nárok na 1/12 z celoročného nároku (§ 105 ZP).

Nárok na D za rok 2019 = 1/12 za 21 odpracovaných dní z 25 dní = 25 : 12 x 1 = 2,0822 = 2 dni

V roku 2019 bude mať zamestnankyňa nárok na novú dovolenku 2 dni a zostatok starej dovolenky v rozsahu 23,5 dňa, takže spolu to bude 25,5 dňa.

Príklad č. 2

PP trvá niekoľko rokov

Celoročný nárok na dovolenku je 30 dní

9.5.2018 Ukončenie RD

10.5. -31.7.2018 Neplatené voľno

1.8.2018 Nástup do práce

Rekapitulácia odpracovaných a neodpracovaných dní v roku 2018:

Odpracované                                                 Neodpracované

august 2018 = 23 dní                                 január 2018 = 23 dní RD

september 2018 = 20 dní                          február 2018 = 20 dní RD

október 2018 = 23 dní                               marec 2018 = 23 dní RD

november 2018 = 23 dní                           apríl 2018 = 21 dní RD

december 2018 = 21 dní                           máj 2018 = 23 dní RD + NV

                                                                jún 2018 = 21 dní NV

                                                                júl 2018 = 23 dní NV

_______________________________ _________________________

SPOLU                   110 dní                                               154 dní

1. Zamestnankyňa odpracovala v roku 2018 110 dní, čím splnila jednu z podmienok na

vznik nároku na dovolenku za kalendárny rok, teda "odpracovať 60 dní". § 101 ZP

2. Zamestnankyňa splnila aj druhú podmienku ukladanú zákonom a to je "nepretržité

trvanie pracovného pomeru celý kalendárny rok. § 101 ZP

Pracovný pomer trvá aj počas RD, takže je aj počas RD zamestnancom firmy.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnankyni vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok 2018 v dĺžke 30 dní.

Zákonník práce ďalej dáva zamestnávateľovi možnosť, krátiť dovolenku za dlhodobú neprítomnosť v práci - § 109.

Aj neprítomnosť z titulu čerpania RD je dôvodom na krátenie - §109 odst. 1 písm. b) a tiež neplatené voľno na žiadosť zamestnanca - § 109 odst. 1 písm d) a následne 141 odst.

3 písm. c).

Kráti sa za prvých 100 takto neodpracovaných dní o 1/12 a následne za každých ďalších 21 dní neodpracovaných vždy o 1/12.

Kráti sa len dovolenka, ktorá vznikla v roku, v ktorom vznikol dôvod na krátenie (§109 odst.7).

Zamestnankyňa má v roku 2018 neodpracovaných 154 dní. Krátenie bude nasledovné:

Za prvých 100 dní o 1/12

za nasledujúcich ďalších 21 dní o ďalšiu 1/12

za ďalších 21 dní o ďalšiu 1/12

Spolu sa bude vzniknutý nárok na dovolenku krátiť o 3/12 t.j. 30 : 12 x 3 = 7,5 dňa

Nárok na dovolenku za kalendárny rok 2018 bude po krátení: 30 - 7,5 = 22,5 dňa.