Lekárske prehliadky -Pracovná zdravotná služba

02.05.2018

Účinnosť od 1.7.2018

Marta Weberová

Novela Zákona č. 355/2007 Z.Z.

Výkon štátneho zdravotného dozoru na pracovisku orgánmi verejného zdravotníctva

Účinnosť od 1.7.2018

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu ku zamestnancom:

1.) Vypracovať posudky o vyhodnotení rizika a kategorizácie prác pre zamestnancov = nutné vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (PZS).

Noví zamestnávatelia sú povinní dať posúdiť zdravotné riziká pre svojich zamestnancov už pri začatí činnosti, resp. uvedení priestorov do prevádzky.

2.) Pri prvej a druhej kategórii prác už nie je povinnosť mať kontinuálne zmluvné zabezpečenie pracovnou zdravotnou službou.

3.) Prvá kategória = jednorazový úkon = kategorizácia prác

Revízia nastane len v prípade, ak by nastala podstatná zmena v pracovných podmienkach, resp. faktoroch práce vo vzťahu ku zdraviu zamestnanca.

4.) Druhá kategória =kategorizácia prác a rizík sa robí každých 18 mesiacov.

5.) Tretia a štvrtá kategória = každoročne hodnotiť zdravotné riziká.

Viesť a uchovávať evidenciu údajov zamestnancov podľa kategórií a to pre druhú, tretiu a štvrtú kategóriu.

6.) Každoročne do 15. Januára oznámiť príslušnému úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa druhej kategórie zamestnancov k 31.decembru.

Spôsob oznámenia = elektronicky, prostredníctvom e-government

Oznamované údaje = názov pracoviska, profesie, faktory práce a pracovné prostredie, počet zamestnancov na pracoviskách.

7.) Povinne spolupracovať s príslušným orgánom verejného zdravotníctva pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce vyšetrovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, alebo ohrozenie chorobou z povolania.

8.) Povinne umožniť zamestnancom PZS vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na naplnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci a poskytnúť jej informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a PP vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov práce a PP, ktoré používa pri svojej činnosti, alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú ak bolo toto zisťovanie faktorov práce vykonané.

9.) Po zániku živnostenského oprávnenia, alebo obchodnej spoločnosti je zamestnávateľ povinný bezodkladne odovzdať príslušnému orgánu VZ dokumentáciu o posúdení zdravotného rizika z expozície faktorov práce a PP a kategorizácii prác.

10.) Uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu u zamestnancov ktorí vykonávali rizikovú prácu 20 rokov od skončenia tejto rizikovej práce a uchovávať evidenciu zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej, tretej, alebo štvrtej kategórie pri expozícii nasledovnými faktormi práce (hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, záťaž teplom a záťaž chladom, chemický, karcinogénny a mutagénny faktor, biologický faktor, fyzická a psychická záťaž pri práci a zvýšený tlak vzduchu).

Pozn.

Posudok o riziku a kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík v znení účinnom do 30. novembra 2017, ktorý vypracoval bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik alebo bezpečnostnotechnická služba podľa predpisov účinných do 30. novembra 2017, zostáva v platnosti do času zmeny pracovných podmienok na pracovisku, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika pri práci a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík.

Kto môže vykonávať lekárske prehliadky zamestnancov (vstupné, preventívne, výstupné):

Prvá a druhá kategória

Lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci a aj lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria poskytujúci všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby.

Tretia a štvrtá kategória

Lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci a aj lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci.

Práce spadajúce do jednotlivých kategórií (len orientačná informácia):

Prvá a druhá kategória

Práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia a práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia.

Tretia a štvrtá kategória

Rizikové práce, pri ktorých nie je možné zníženie expozície zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na limitnú úroveň, alebo táto úroveň nie je známa dôsledkom čoho môže nastať poškodenie zdravia a práce kde expozícia faktorom práce a pracovného prostredia prekračuje limity a zisťujú sa zdravotné zmeny zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom.

Podľa schválenej legislatívy od 1.12. 2017 na výkon PZS už nebudú oprávnení bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici ani bezpečnostnotechnické služby.

Zdravotné riziká môže vyhodnocovať len verejný zdravotník s praxou na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo PZS v trvaní najmenej 2 roky; oprávnené PZS dodávateľským spôsobom a lekár s určenou špecializáciou.