Kto, kedy, koho a ako môže požiadať o RZD

10.02.2021

Kto a ako žiada o RZD

- nemal zdaniteľné príjmy v zahraničí (s výnimkou príjmov od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, s tým že je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva a s výnimkou príjmov zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie).

Zamestnanec (daňovník), MÔŽE požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie RZD.

Ak splní všetky zákonom stanovené podmienky,  zamestnávateľ mu RZD vykoná a zamestnanec (daňovník)  nemusí sám podávať daňové priznanie (ak nevzniknú dôvody, pre  ktoré by ešte musel podať aj daňové priznanie).

Zamestnanec môže o RZD požiadať zamestnávateľa len vtedy, ak:

- v roku 2020 poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (príjmy podľa § 5 zákona) – len zo zamestnania,

- ak v roku 2020 okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti poberal príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou (podľa § 43 zákona), ak si pri nich neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona (neuplatní si ich oddanenie“ s cieľom vrátenia zrážkovej dane),

- nemal zdaniteľné príjmy v zahraničí (s výnimkou príjmov od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, s tým že je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva a s výnimkou príjmov zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie).


Zamestnanec NEmôže o RZD požiadať zamestnávateľa vtedy, ak:

v roku 2020 mal zdaniteľné príjmy nielen zo závislej činnosti, ale aj napríklad

* z podnikania,

* inej samostatnej zárobkovej činnosti,

* prenájmu (§ 6 zákona) – ak príjmy z prenájmu presahujú 500 EUR (nezabudnite pri určovaní

   príjmu z prenájmu na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)

* z kapitálového majetku (§ 7 zákona - úroky v banke z účtov, vkladov, šetrení sú zdaňované

               zrážkovou daňou, týchto sa to netýka, ak sa nežiada o oddanenie)

* §7 zdaňované  výhry nad 350 EUR

* ostatné príjmy (§ 8 zákona), ktoré neboli zdanené zrážkovou daňou – príležitostné a iné  príjmy nad 500  €

- ak mal príjmy z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 zákona a CHCE si uplatniť pri týchto príjmoch postup podľa § 43 ods. 7 zákona (tzv. „oddanenie“),

- ak mal príjmy zo zdrojov v zahraničí, okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4 zákona (aj vtedy, ak príjmy v danej krajine nepodliehali dani z príjmu, vždy z príjmov v zahraničí musí podať DP aj na Slovensku, bez ohľadu na to, aká vysoká bude vypočítaná daň),

- ak mal príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48,

- ak mal príjmy, z ktorých nemožno zraziť preddavok na daň (viď § 35 ods. 3 písm. a)),

- ak nepredložil zamestnávateľovi v ustanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie RZD  (Potvrdenia o príjme od ostatných zamestnávateľov atď. podľa § 38 ods. 5 zákona).

Pozor na vyslaných zamestnancov, ak ich príjmy boli zdaňované v inej krajine, musí si podať daňové priznanie sám. Nemožno mu vykonať RZD! Platí to aj vtedy, ak sa jedná o jedného zamestnávateľa a on bol vyslaný len do zahraničnej pobočky!

Koho a kedy zamestnanec žiada o RZD

O vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020 môže zamestnanec požiadať ktoréhokoľvek  zamestnávateľa u ktorého v roku 2020 pracoval a je platiteľom dane.

Daňovník pritom už nemusí byť zamestnancom zamestnávateľa, ktorého v súlade so zákonom požiada o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.

V akom termíne a akým spôsobom  môže daňovník požiadať o RZD

Zamestnanci, ktorí chcú a môžu (spĺňajú zákonom stanovené podmienky) požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musia  do 15. februára 2021   podľa § 38 ods. 1 zákona vyplniť a zamestnávateľovi odovzdať, alebo doručiť správne vyplnenú  Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2020 a taktiež doložiť všetky potrebné náležitosti k vykonaniu RZD v stanovenom termíne.

Žiadosť o RZD je zákonom stanovené tlačivo. Nájdete ho na stránkach finančného úradu.

Ak mal zamestnanec počas roka 2020 aj iných zamestnávateľov, je povinný v termíne do 15. februára 2021 doručiť zamestnávateľovi, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenia od všetkých ostatných zamestnávateľov.

Ak zamestnanec v Žiadosti VYZNAČIL, že chce venovať 2% resp. 3% zaplatenej dane podľa § 50 zákona (dodatočne sa to už nedá), zamestnávateľ je povinný (po vykonaní RZD a zaplatení dane) vystaviť zamestnancovi podľa § 39 ods. 7 zákona Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50. Termín dokedy zákon jednoznačne neurčuje, zamestnanec si však môže uplatniť svoje právo na venovanie 2% resp. 3% dane podľa § 50 zákona najneskôr do 30. apríla 2020.

 POZOR!!! Ak si zamestnanec nevyznačí v žiadosti, že chce darovať 2, resp. 3% z daní, nie je možné to urobiť dodatočne!

 Elektronická forma doručenia je možná len:

  • po vzájomnej dohode so zamestnancom,
  • ak bude zabezpečená ochrana osobných údajov zamestnanca,
  • ak bude elektronický doklad obsahoval predtlačený odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zamestnávateľa tak, aby ho nebolo možné dodatočne meniť ani upravovať,
  • ak bude zabezpečené potvrdenie doručenia elektronickej správy, ktoré by podľa zákona malo obsahovať informáciu o dátume a čase elektronického doručenia, vrátane označenia elektronickej poštovej schránky príjemcu dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

V platnosti stále ostáva primárna možnosť doručenia v listinnej podobe. Elektronická forma je možná len po vzájomnej dohode.