Elektronická PN od 1. 6. 2022

31.03.2022

MaVe Lines, s.r.o. - Marta Weberová

24.3.2022 bola v NR SR schválená novela zákona o Sociálnom poistení, ktorá okrem iného zavádza elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti od 1.6.2022.

Lekár môže vytvárať záznam e-PN od 1.6.2022, alebo v prechodnom období do 31.5.2023 môže potvrdzovať dočasnú PN na tlačive doterajším spôsobom. Povinnosť vytvárať záznam e-PN je od 1.6.2023.

Pri e-PN dochádza k zmenám v oznamovacích povinnostiach (od 1.6.2022 - len pri e-PN):
1. Sociálna poisťovňa je povinná :
- elektronickými prostriedkami bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik, trvanie a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dôvod vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti a informáciu o porušení liečebného režimu zamestnancom;
- písomne oznámiť zamestnávateľovi vznik a skončenie prerušenia povinného poistenia zamestnanca pri PN po 52. týždni, a to do piatich dní od vzniku/skončenia prerušenia tohto poistenia. Obdobne SP oznamuje zamestnávateľovi vznik a skončenie prerušenia poistenia po skončení podpornej doby, ak bola počas mimoriadnej situácie predĺžená podporná doba (nad 52 týždňov trvania PN).
2. Poistenec :
- neoznamuje skončenie PN do SP (inak sa oznamuje do 3 dní od jej skončenia, ak PN trvala viac ako 10 dní (termín ako do 31.5.2022),
- je povinný oznámiť do 3 dní od vzniku prvej PN zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa mu má poukazovať nemocenské a úrazový príplatok alebo adresu, na ktorú sa mu má poukazovať nemocenské a úrazový príplatok a každú zmenu tohto čísla účtu alebo adresy do 3 dní odo dňa tejto zmeny; splnenie tejto povinnosti sa nevyžaduje, ak má zamestnávateľ povinnosť nahlásiť číslo účtu a mzda príjemcu dávky je vyplácaná na tento účet.
3. Zamestnávateľ :
- neoznamuje prerušenie poistenia zamestnanca z dôvodu PN po 52. týždni, obdobne prerušenie po skončení podpornej doby, ak bola počas mimoriadnej situácie predĺžená podporná doba (nad 52 týždne trvania PN);
- nepostupuje tlačivo PN po 10. dni trvania PN;
- je povinný oznámiť pobočke do 3 dní po tom, čo mu SP oznámila vznik, resp. trvanie (skončenie) PN :
* číslo účtu zamestnanca, na ktorý vypláca zamestnancovi mzdu, alebo info, že mzda je vyplácaná v hotovosti
* Posledný deň výkonu prace pred PN, ak podľa predpokladaného dátumu skončenia PN možno predpokladať, že zamestnancovi vznikne nárok na nemocenské.
- Ak PN bola potvrdená z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, zamestnávateľ je povinný do 3 dní odo dňa vyplatenia náhrady príjmu pri PN oznámiť dni, za ktoré bola táto náhrada vyplatená.