Dohody o pracovnej činnosti pre výkon sezónnych prác

21.06.2022

Marta Weberová - MaVe Lines.s.r.o.


Národná rada SR dňa 15.6.2022 schválila novelu Zákonníka práce.
Jej súčasťou je aj novela zákona o sociálnom poistení.
Účinnosť zákona je od 1. januára 2023.

Rozsah práce na DoPČvSP:

  • Maximálne 520 hodín za kalendárny rok a zároveň
  • Maximálne 40 hod./týždenne v priemere za 4 mesiace,
  • Maximálne na 8 mesiacov

Vymedzenie pojmu "Sezónna práca" = príloha 1b Zákonníka práce:
= práce závislé od striedania ročných období a zároveň nepresahujúce 8 mesiacov v kalendárnom roku.Sezónne práce v oblasti:

  • Poľnohospodárstva,
  • Cestovného ruchu,
  • Potravinárstva,
  • Lesného hospodárstva.

Odvody z DoPČvSP na sociálne poistenie:
Bez ohľadu na to, či sa jedná o pravidelný, alebo nepravidelný príjem!

Za zamestnanca:
= nemocenské poistenie,
= dôchodkové poistenie (starobné a dôchodkové poistenie, invalidné poistenie, rezervný fond solidarity),
= poistenie v nezamestnanosti.

Za zamestnávateľa:

= nemocenské poistenie,
= dôchodkové poistenie (starobné a dôchodkové poistenie, invalidné poistenie, rezervný fond solidarity),
= poistenie v nezamestnanosti,
= úrazové poistenie,
= garančné poistenie,
= rezervný fond solidarity.

Pre DoPĆvSP sa v sociálnej poisťovni zavádza nová odvodová odpočítateľná položka (OOP):
OOP = 50% z 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

V roku 2023 bude OOP daná ako 50 % z 1211 € = 605,50 €

Vymeriavací základ (VZ) za zamestnanca (aj zamestnávateľa) na základe DoPČvSP sa ZNIŽUJE o OOP vtedy, ak ide o:
= starobné poistenie,
= poistenie v nezamestnanosti.

VZ za zamestnanca (aj zamestnávateľa) na základe DoPČvSP sa NEZNIŽUJE o OOP vtedy, ak ide o:
= nemocenské poistenie,
= invalidné poistenie,
= rezervný fond solidarity,
= úrazové poistenie,
= garančné poistenie.

Ak za nejaký kalendárny mesiac trvania DoPČvSP nebude mať poistenec VZ (nebude mať odmenu), respektíve ak bude VZ 0,00 € z dôvodu jeho zníženia o OOP (platí pre starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti), tak takýto kalendárny mesiac sa nezapočíta do doby nemocenského poistenia na účel posúdenia nároku na tehotenské a materské, nezapočíta sa do doby dôchodkového poistenia na účel priznania a výpočtu starobného dôchodku ani do doby poistenia v nezamestnanosti na účel priznania nároku na dávku v nezamestnanosti.