Dohody a dôchodcovia od 1.7.2018

11.08.2018

Marta Weberová

Od 1. júla 2018 si môžu odvodovú výnimku na sociálne poistenie uplatňovať aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom:

  • starobného dôchodku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku,
  • výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek,
  • invalidného výsluhového dôchodku.

Ak takýto dôchodca požiada zamestnávateľa o uplatnenie odvodovej výnimky a čestným prehlásením vyhlási, že pozná podmienky na uplatnenie tejto výnimky, bude si môcť, z maximálnej sumy 200 EUR mesačného príjmu uplatniť túto výnimku.

To znamená, že z príjmu a vrátane 200 EUR za mesiac nebude platiť odvody na dôchodkové poistenie. Zamestnávateľ však bude aj naďalej platiť odvody na úrazové a garančné poistenie z celého príjmu takéhoto zamestnanca.

Ak si zamestnanec výnimku uplatní, avšak jeho príjem za mesiac presiahne 200 EUR, bude povinné odvody platiť len z príjmu presahujúceho 200 EUR (okrem úrazového a garančného poistenia, kde zamestnávateľ platí odvody vždy z celej dosiahnutej sumy za mesiac).

Akú sú odvody pri jednotlivých druhoch dôchodcov a ako sa budú odvody platiť: