Daňový bonus verzus príspevok na stravné

09.09.2021

Autor textu : Marta Weberová

Daňový bonus od 1.7.2021

Do 6 rokov 46,44 €

Od 6 do 15 rokov 39,47 €

Od 15 do 25 rokov 23,22 €

Od 1.8.2021 sa môže, rodič ktorý vyživuje dieťa/deti vo veku od 6 do 15 rokov rozhodnúť, či si uplatní daňový bonus alebo tzv. dotáciu na stravu (obed zadarmo).

Obidva príspevky si uplatniť nemožno!

Dieťa 6 - 15 rokov = DB = 39,47 €

Dotácia na stravu = 1 deň = cca 1,30 €

VÝNIMKA:

V súlade s prechodným ustanovením § 16e dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa za august 2021 určí pre dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021. To znamená, že fyzická osoba (rodič) si môže uplatniť nárok na daňový bonus a aj dotáciu na obed súčasne, pričom zamestnávateľ neskúma, či si rodič na toto dieťa ne/uplatnil obed zadarmo - nemá to na daňový bonus vplyv.

Dotácia na stravu sa poskytuje:

  • na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu.

Za osobitný predpis sa považuje § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDP [od 1.1.2022 ust. § 33 ods. 1 písm. c) ZDP]táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

POZOR!

Zriaďovateľovi (napr. základnej škole) je fyzická osoba (rodič) povinná preukázať neuplatnenie si nároku na daňový bonus na základe čestného vyhlásenia (tlačivo predpísané ústredím práce).

Tlačivo tu:  https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/Dotacie_strava/cestne_vyhlasenie.pdf

Príklad:

Ak 5-ročné dieťa je v poslednom ročníku materskej školy a rodič poberá dvojnásobný daňový bonus (46,44 €), môže byť na toto dieťa uplatnená dotáciu na stravu? Zostane zachovaný aj nárok na daňový bonus (46,44 €)?
Mesačný daňový bonus vo výške 39,47 € (1,7-násobok základnej sumy daňového bonusu) sa uplatní, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (poslednýkrát sa v tejto sume uplatní za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku); podľa novej legislatívy platnej od 1.8.2021 toto neplatí, ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu (tzv. dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu - za osobitný predpis sa považuje § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce).
Takže, na deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (napr. 5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ) dotáciu na stravu možno poskytnúť, nakoľko na tieto deti nemožno uplatniť z dôvodu ich veku nárok na daňový bonus vo výške 39,47 €; rodič má totiž na dieťa vo veku 5 rokov nárok na daňový bonus vo výške 46,44 €.