Daňové bonusy na deti v RZD za 2020

08.02.2021

RZD za rok 2020 a daňové bonusy na deti


29.1.2021 bola v NR SR prijatá novela zákona 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti..., novela bude účinná odo dňa zverejnenia v Z.z..

Podľa tejto novely sa v ročnom zúčtovaní dane za rok 2020 a v daňovom priznaní za rok 2020 do výšky príjmov daňovníka na účely posúdenia nároku na daňový bonus na dieťa započíta aj :

a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce (§54 ods.1 písm. e) zákona 5/2004 Z.z.) = projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie (PSVaR) po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie (PSVaR) alebo úrad (PSVaR) = tzv. dotácie v projekte Prvá pomoc a Prvá pomoc plus poskytované osobe, nie zamestnávateľovi, t.j. nie opatrenie 1,3A,3B;

b) platba podľa osobitného predpisu = § 2 ods. 1 písm. e) zákona 299/2020 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (na účel : odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry);

c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie. Do príjmu sa nezapočíta
náhrada príjmu pri PN, ani nemocenské poskytnuté z dôvodu choroby alebo úrazu,
ani nemocenské poskytnuté z dôvodu ochorenia na COVID-19;d) prijaté ošetrovné podľa osobitného predpisu (odvolávka napríklad §293er zákona 461/2003 Z.z. v znení
zákona 63/2020 Z.z.)U daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmu sa uvedené uplatní na príjmy :


​- podľa a) a b) preukázateľne prijaté a zaúčtované v účtovníctve daňovníka,
zaevidované v daňovej evidencii daňovníka alebo zaevidované v evidencii
daňovníka od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020,
- podľa písm. c) a d) preukázateľné prijaté od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.Zdroj: www.porada.sk/drak