Daňové bonusy na deti v r. 2019

22.01.2019

NOVA Intereal, s.r.o. - Marta Weberová

Daňový bonus na dieťa v roku 2019

Suma DB od 1.1. 2019 na jedno dieťa = 22,17 €/mesačne

Suma DB od 1.1. 2019 na jedno dieťa = 22,17 x 12 = 266,04/ročne

Suma DB od 1.4.2019 na jedno dieťa vo veku do 6 rokov = 22,17 x 2 = 44,34 €

Takýto DB sa naposledy uplatní v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne 6 rokov.

Hranica príjmu pre uplatnenie DB na mesačnej báze = 520 : 2 = 260,00 €/mesiac

Hranica príjmu pre uplatnenie DB v RZD alebo v DP = 520 x 6 = 3 120,00 €/rok

Príklad DB:

Zamestnanec si uplatňuje DB na dieťa, ktoré sa narodilo 15.2.2013. Dieťa dovŕši 6 rokov

20.11. 2019.

Ak budú splnené všetky podmienky pre uplatnenie DB, potom bude DB vyplatený

nasledovne:

január - marec 2019 = po 22,17 €/mesačne = 22,17 x 3 = 66,51 €

apríl - november 2019 = po 44,34 €/mesačne = 44,34 x 8 = 354,72 €

december 2019 = 22,17 € = 22,17 €

Spolu za celý rok 2019 = 443,40 €