Daňové bonusy na deti od 1.7.2021

30.06.2021

Marta Weberová    30.6.2021

Od 1.1.2021 do 30.6.2021 rozlišujeme dve sumy daňového bonusu; dvojnásobný daňový bonus si daňovník môže uplatniť poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku:

  • deti od 6 do 25 rokov veku majú nárok na základnú sumu daňového bonusu 23,22 € (r.2021)
  • deti do 6 rokov veku majú nárok na dvojnásobný daňový bonus 46,44 € (r.2021).


Od 1.7.2021 do 30.12.2021
rozlišujeme tri sumy daňového bonusu
  • deti od 15 do 25 rokov veku majú nárok na základnú sumu daňového bonusu 23,22 € (r. 2021)
  • deti od 6 do 15 rokov majú nárok na daňový bonus vo výške 1,7-násobku základného daňového bonusu, t.j. 39,47 € (r. 2021) v tejto výške si ho poslednýkrát uplatnia za ten mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku
  • deti do 6 rokov veku majú nárok na dvojnásobný daňový bonus 46,44 €  (r. 2021).

Dňa 22.6. 2021 bola schválená novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce (a v rámci nej aj novela zákona o dani z príjmov), na základe ktorej

od 1.8. 2021 dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole, tzv. obed zadarmo, na každé dieťa, ktoré navštevuje:
• posledný ročník materskej školy alebo
• základnú školu
a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus, t.j. nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu; za osobitný predpis sa považuje § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDP [od 1.1.2022 ust. § 33 ods. 1 písm. c) ZDP]; táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením."