Čo je potrebné urobiť do 25. mája 2018?

08.05.2018

Marta Weberová

Spracúvanie osobných údajov zamestnanca

1) Upraviť informačné listy na záznamy o spracovateľských činnostiach, pokiaľ sa

neuplatňuje výnimka z vedenia záznamov, čo zahŕňa tieto východiskové procesy:

a) identifikáciu všetkých databáz s osobnými údajmi (automatizované,

poloautomatizované, neautomatizované spracúvanie),

b) roztriedenie osobných údajov na všeobecné a citlivé a priradenie platných právnych základov spracúvania,

c) posúdenie, či doteraz udelené súhlasy so spracúvaním osobných údajov sú súladné s GDPR, resp. novým ZOOÚ (snažiť sa eliminovať spracúvanie osobných údajov

v pracovnoprávnych vzťahoch na základe súhlasu zamestnanca - pozor na riziká udeleného súhlasu),

d) zhodnotiť toky osobných údajov (komu sa údaje poskytujú?, kam sa prenášajú?).

2) Pripraviť nové znenie informačnej povinnosti a spôsob jej realizácie od 25. mája 2018 voči

dotknutým osobám.

3) Riadiť zmluvné vzťahy, t. j.:

a) vyhotoviť návrh vzájomnej dohody spoločných prevádzkovateľov,

b) aktualizovať zoznam sprostredkovateľov a inovovať uzavreté sprostredkovateľské

zmluvy.

4) Prijať primerané interné nastavenia a postupy pre zabezpečenie výkonu práv dotknutej

osoby.

5) Vo vzťahu k ochrane osobných údajov a bezpečnostnej dokumentácii:

a) prijať internú inštrukciu k oznamovaniu a zdokumentovaniu bezpečnostných incidentov,

b) v prípade potreby vypracovať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (povinnosť mať bezpečnostný projekt bola zrušená);

c) vyhodnotiť splnenie/nesplnenie podmienok pre nomináciu zodpovednej osoby,

d) nanovo poučiť všetky oprávnené osoby (aj keď výslovná povinnosť poučovať podľa § 21 starého ZOOÚ bola zrušená, ide naďalej o jedno z bezpečnostných opatrení).

6) Prehodnotiť možnosť získania certifikátu preukazujúceho súlad spracúvania osobných údajov alebo zaujímať sa o možnosť získania členstva v tzv. kódexe správania.

7) Zobrať na vedomie nové pokuty za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov.