BOZP a PPO

30.04.2018

Marta Weberová

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (skrátene BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Zahŕňa v sebe dve funkcie, ktorými je bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci.

Školenia z oblasti BOZP a OPP (ochrana pred požiarmi) sú zo zákona povinné pre všetkých zamestnancov, bez ohľadu na to, či pracujú na trvalý/skrátený pracovný pomer alebo dohodu a to od prvého dňa začatia pracovnej činnosti.

Školenia sa týkajú úplne všetkých zamestnávateľov, aj v prípade že majú len jedného zamestnanca, alebo ak zamestnávajú len samých seba.

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť školenia pre každého ihneď pri nástupe do zamestnania. Následne ho musí periodicky opakovať každé 2 roky.

Školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady.

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť si zmluvný vzťah s bezpečnostným technikom na zaistenie bezpečnostnotechnickej služby. Prostredníctvom technika požiarnej ochrany má zase povinnosť zabezpečiť si požiadavky na požiarnu ochranu.

Dokumentácia

Dokumentácia a školenia v oblastiach BOZP, OPP a PZS sú povinné zo zákona. Ich hlavnou úlohou je predchádzať pracovným úrazom, vznikom požiaru a podobne. V prípade, že takáto situácia nastane, príslušné štátne inštitúcie okamžite prešetrujú a zisťujú, či má daná spoločnosť splnené všetky zákonné povinnosti.

V prípade, že spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov a konateľ spoločnosti nemá pracovnoprávny vzťah so spoločnosťou, dokumentáciu nepotrebuje. Ak však konateľ spoločnosti zamestnáva sám seba, vzniká mu povinnosť zabezpečiť dokumentáciu v primeranom rozsahu.

Dokumentácia má byť dostupná každému zamestnancovi!