OBSAH

Mzdové účtovníctvo a personalistika pre začiatočníkov

Online kurz

1. Pracovnoprávne vzťahy

* Predzmluvné vzťahy

2. Vznik, zmena, priebeh a skončenie pracovnoprávnych pomerov

* Pracovná zdravotná služba

* Pracovná zmluva

* Pracovný pomer na dobu určitú

* Skončenie pracovného pomeru

* Zákaz výpovede

* Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

3. Pracovná disciplína

* Pracovný čas

* Práca nadčas

* Pracovná pohotovosť

* Odpočinok a prestávky v práci

* Prekážky v práci

* Zodpovednosť za škodu

* Pracovná - služobná cesta

4. Odmeňovanie

* Spôsoby a formy odmeňovania

* Minimálna mzda

* Mzdové zvýhodnenia

* Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

* Odstupné a odchodné

5. Dovolenka

* Nároky na dovolenku

* Krátenie dovolenky

* Čerpanie dovolenky

6. Zrážky zo mzdy

7. Spôsob a výplata mzdy

* Výplata mzdy

* Celková cena práce

* Mzdový list

* Stravné

8. Zdravotné poistenie 

* Definícia platiteľa

* Povinnosti platiteľa

* Vymeriavací základ, sadzby poistného, výpočet poistného

* Vykazovanie a odvádzanie poistného

9. Sociálne poistenie

* Definícia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia

* Povinnosti zamestnávateľa

* Odvody a vykazovanie poistného

* Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

* Nemocenské poistenie a dávky nemocenského poistenia pre zamestnanca

* Odvody z odmien štatutárom pri pravidelných a nepravidelných príjmoch

10. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

* Rozhodné obdobie

* Denný vymeriavací základ pre účely náhrady príjmu pri DPN

* Výpočet DPN a výplata DPN

11. Dôchodkové poistenie - ELDP

12. Tvorba sociálneho fondu

13. Daň z príjmov zo závislej činnosti FO

14. Tabuľka veličín PaM