PORADENSTVO   PRE   OBLASŤ  PRACOVNOPRÁVNYCH  VZŤAHOV


Poradenstvo je určené pre:
= mzdové účtovníctvo,
= personalistika,
= vedúci zamestnanci riadiaci iných zamestnancov,
= zamestnávatelia,
= zamestnanci,
= iní záujemcovia o poradenstvo v danej problematike.

Spôsoby poskytovania poradenstva:

  • E-mail = podľa náročnosti otázky odpoveď od 24 do 120 hodín
  • Telefonicky = vopred dohodnutý termín kontaktu
  • Video hovor = vopred dohodnutý termín kontaktu
  • Chat = vopred dohodnutý termín kontaktu

Ako si dohodnúť poradenstvo:

  • Písomná objednávka cez kontaktný formulár
  • Zmluvné poradenstvo na zazmluvnené obdobie, napríklad na 6 - 12 mesiacov v dohodnutom rozsahu a dohodnutom termíne

Cena za poradenstvo:
Online poradenstvo od 24,00 EUR za každú začatú hodinu (video, telefonický alebo chat kontakt)

E-mailové poradenstvo:
= jednoduchá odpoveď od 9,50 EUR,

= odpoveď s citáciou a odvolaním sa nakonkrétne pasáže v Zákone od 13,50 EUR,
= odpoveď vyžadujúca si prípravu, štúdium,dohľadanie v Zákone od 19,00 EUR.

Spôsob platby - výhradne bankovým prevodom:
= noví klienti = platba vopred + doúčtovanie po poradenstve,
= opakujúci sa klienti = faktúra po poradenstve so splatnosťou max. 7 dní,
= zazmluvnení klienti = na základe podmienok dohodnutých v zmluve.

ZĽAVY pre absolventov/absolventky mojich kurzov


Rozsah poradenstva:

Oblasť pracovnoprávnych vzťahov ako napríklad:
> voľné pracovné miesto, výberové konanie, vznik pracovnoprávneho vzťahu,
> mzdy a personalistika,
> odvody a dane výhradne pre oblasť práce a miezd,
> ročné zúčtovania a s tým súvisiace práva a povinnosti,
> PN, OČR, MD, RD z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa,
> dovolenky, prekážky v práci,
> náhrady, mzdové zvýhodnenia,
> porušenie pracovnej disciplíny, povinné lekárske prehliadky,
> zákonné a správne ukončenia pracovných vzťahov,
> dohody o prácach vykonávaných mimo PP, dohody a študenti,
> odstupné, odchodné, príjmy po skončení PP,
> exekúcie, zrážky,
> výklad Zákonníka práce,
> novinky a novely pre oblasť pracovného práva,
> a ďalšie dotazy a konzultácie pre oblasť prác a miezd ...Na anonymné volania a maily nereagujeme!  

Ďakujeme za pochopenie!